Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 35/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 2

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 2

Landskapslag om temporär ändring och ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet antas. Förslaget medför att den arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet även skulle kunna beviljas ett temporärt tilläggsstöd, så att det sammanlagda stödet skulle uppgå till 75 procent av lönekostnaderna.

     I lagförslaget ingår även en separat temporär lagstiftning som gör möjligt att under en begränsad tidsperiod bevilja ett tilläggsstöd till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet. Detta tilläggsstöd skulle enligt förslaget uppgå till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Stödet skulle kunna beviljas för högst sex månader.

     De temporära tilläggsstöden skulle beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Avsikten är att de temporära tilläggsstöden skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     Samtidigt föreslås vissa ändringar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för att möjliggöra beviljandet och utbetalningen av de temporära tilläggsstöden på ett ändamålsenligt sätt.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar.

 

Allmän motivering

 

Arbetslösheten på Åland har under året nått historiskt höga nivåer. Utskottet har övervägt huruvida det är ändamålsenligt att understöda företag att fortsätta anställa arbetskraft som företaget av sin egen ekonomiska förmåga inte har kunnat ha kvar. Det kan ses som motverkande av marknadskrafter vilket hämmar nödvändig förnyelse av näringslivets struktur. I ljuset av att arbetsgivarna måste stå för en andel om 25 procent, det osäkra läget för flera av de branscher som berörs och av att arbetslösheten på Åland nått en historiskt hög nivå finner utskottet att åtgärden är motiverad.

     Utskottet noterar att det bland de arbetslösa nu finns många välutbildade personer med lång erfarenhet vilka torde ha god kapacitet att omsätta sitt kunnande i företagsamhet. På sikt kan det vara till fördel för Åland att stimulera dessa personers företagsamhet. Det temporära tilläggsstödet för start av företagsverksamhet är därmed ändamålsenligt.

     Lagstiftning bör utformas så att den är lättillgänglig för gemene man. I föreliggande fall kunde lagtexten med fördel ha utformats på ett enklare sätt. Eftersom förslaget avser bestämmelser som ska tillämpas temporärt och av yrkeskunnig personal nöjer sig utskottet med att konstatera att lättillgänglig allmän information om det temporära regelverket behöver utarbetas.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

5 § Ändring av språklig natur.

 

7 § Ändring av språklig natur.

 

8 § Ikraftträdelsebestämmelsens 3 mom. kompletteras med ett omnämnande om att lagen ska tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som har fattats före lagens ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för även fortgår den 1 november 2020. Genom förslaget möjliggörs att temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetsgivare inom näringslivet som tar heltidspermitterade eller uppsagda tillbaka till sina tidigare arbeten.

     Enligt huvudregeln i 4 § prövas det temporära tilläggsstödet samtidigt med ansökan om sysselsättningsstöd. I fråga om beslut som fattats före lagens ikraftträdande förtydligas arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens uppgift att pröva dessa separat.

 

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

1 § Ändring av språklig natur.

 

5 § Ändring av språklig natur.

 

7 § Ändring av språklig natur.

 

8 § Enligt huvudregeln i 4 § prövas det temporära tilläggsstödet samtidigt med ansökan om sysselsättningsstöd. I fråga om beslut som fattats före lagens ikraftträdande förtydligas arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens uppgift att pröva dessa separat.

 

Landskapslag om temporär ändring och ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

Ingressen Ändring av teknisk natur.

 

44 § Enligt paragrafens 1 mom. 4 punkt kan sysselsättningsstöd för anställning inte beviljas om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett har börjat innan beslut har fattats om beviljande av stöd. Till paragrafen fogas ett temporärt 3 mom. (det i lagförslaget föreslagna 3 mom. blir 4 mom.) enligt vilket bestämmelsen i paragrafens 1 mom. 4 punkten inte ska tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet. Genom förslaget möjliggörs att sysselsättningsstöd för anställning kan beviljas en arbetsgivare som tar heltidspermitterade eller uppsagda tillbaka till sina tidigare arbeten.

 

Ikraftträdelsebestämmelse Ikraftträdelsebestämmelsens 3 mom. kompletteras med ett omnämnande att även de temporära bestämmelserna i 44 § 2-4 mom. (även det nya 3 och det föreslagna 3 som blir 4 mom.) föreslås gälla till och med den 30 juni 2021, det vill säga så länge som det temporära tilläggsstödet enligt det första lagförslaget föreslås kunna betalas ut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört näringsministern Fredrik Karlström, avdelningschefen Linnea Johansson från näringsavdelningen samt myndighetschefen Tomas Lundberg från Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande ändrade lydelser:

 

L A N D S K A P S L A G
om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod, för personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden, främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetsgivare som är berättigad till sysselsättningsstöd för anställning inom näringsliv med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att arbetsgivaren i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för anställning med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet avser anställningsförhållanden under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för anställning iakttas.

 

5 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

6 §

Finansiering

     Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

7 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som har fattats före denna lags ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod trygga försörjningen för personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden genom att underlätta för dem att starta företagsverksamhet och på detta sätt främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas en arbetslös arbetssökande som har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetslös arbetssökande som är berättigad till sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att personen i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet utbetalas för den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet iakttas.

 

5 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

6 §

Finansiering

     Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

7 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller påbörjas först därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 44 § 2 punkten och 61 § 2 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådana de lyder i landskapslagen 2011/31, samt

     fogas till 40 §, sådan paragrafen lyder i landskapslag 2015/57, temporärt ett nytt 4 mom., till 43 § temporärt ett nytt 4 mom., till 44 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt nya 2-4 mom., till lagens 62 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny temporär 62a § som följer:

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även andra arbetslösa arbetssökande än de som avses i 2 mom. första och andra meningen kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning under den tidsperiod som avses i landskapslagen (      ) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. ska inte tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ska inte iakttas under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och där sysselsättningsstöd för anställning beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under nämnda tidsperiod kan sysselsättningsstöd för anställning däremot inte beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

     Bestämmelsen i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet ska inte anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen (     ) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet ska inte anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

62a §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan inte beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagts upp eller permitterats i samma eller likadana uppgifter alternativt fått förkortat arbetstid. Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan dock beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelserna i 40 § 4 mom., 44 § 2-4 mom., 62 § 2 mom. och 62a § i denna lag gäller till och med den 30 juni 2021.

     Bestämmelserna i 44 § 1 mom. 2 punkten i denna lag ska tillämpas på sysselsättningsstöd för anställning som beviljas från och med den 1 juli 2021.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 24 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

Emma Dahlén