Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-revisionen år 2016

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2016-2017

·       Landskapsregeringens svar nr 1/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård. 1

Granskning av personalförsörjningen inom allmänna förvaltningen. 2

Granskning av lagberedningen. 2

Granskning av Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen avsedda berättelse avseende effektivitetsrevisionen. Landskapsregeringen har därefter överlämnat ett svar i vilket man kommenterar innehållet i berättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat berättelsen och svaret samt avger i detta betänkande sina synpunkter över desamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionen har i sin granskning år 2016 fokuserat på Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), personalförsörjningen inom allmänna förvaltningen, lagberedningen och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).  

 

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård

 

Granskningen av ÅHS verksamhet har skötts av revisionsbyrån KPMG inom ramen för ett ramavtal som Landskapsrevisionen ingått med byrån. Årets studie omfattar en jämförande granskning av primärvården, akutvården och sjukvårdstransporterna. Verksamheteten har jämförts med likartade verksamheter på Gotland och i Jakobstad. Granskningen påvisar en del väsentliga skillnader mellan de jämförda objekten, vilket medför svårigheter att på ett korrekt sätt jämföra kostnader. Landskapsrevisionen har inte avgett några rekommendationer med anledning av granskningen.

     Utskottet anser att det är nödvändigt att jämförande studier görs och att det är viktigt att man hittar jämförelseobjekt som är likvärdiga och relevanta.

 

Granskning av personalförsörjningen inom allmänna förvaltningen

 

Granskningen av personalförsörjningen gäller den allmänna förvaltningen, vilket utskottet anser kunde ha utvidgats till att också gälla de fristående myndigheterna och enheterna. Utskottet konstaterar att landskapets personalstatistik inte är tillförlig på grund av att det inte är möjligt att få ut t.ex. utförda årsarbeten ur lönesystemet.

 

Granskning av lagberedningen

 

Utskottet konstaterar att en central punkt i granskningen av lagberedningen är dels den tidsmässiga press lagberedningen befinner sig under på grund av ett omfattande lagstiftningsprogram, men också på grund av implementeringen av EU-lagstiftningen som ofta försenas då man ibland är bunden till lagstiftningsprocessen i riket.

     Även frågan om kvaliteten i de avgivna lagförslagen tas upp i berättelsen, vilket utskottet också har påpekat tidigare.

     Utskottet har informerats om att en uppdaterad lagstiftning på webben är under arbete.

 

Granskning av Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet

 

Landskapsrevisionen har avgett granskningsutlåtande gällande studieservicen, arbetsmarknadsservicen och personalpolitiken.

     Utskottet konstaterar att studieservicen behöver få modernare digitala hjälpmedel för hantering av studiestödsärenden och att en upphandling av ett nytt system förbereds. Utskottet har erfarit att ungdomar som studerar utomlands av förbiseende kan drabbas av uteblivet sjukförsäkringsskydd varför utskottet rekommenderar att studieservicen informerar om detta i samband med studiestödsbesluten.

     Även gällande IT-systemen inom arbetsmarknadsservicen finns det anledning att följa utvecklingen då utskottet erfarit att det system som samanvänds med rikets arbetsmarknadsmyndighet sannolikt kommer att bolagiseras vilket kan medföra högre kostnader för AMS. Utskottet har dessutom noterat att AMS har ett omfattande pappersarkiv som växer och anser att AMS bör utreda möjligheten till elektronisk arkivering.

     Vidare stöder utskottet landskapsrevisorns rekommendationer om personalsituationen där frågor som motivation och inkludering lyfts fram.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för år 2016.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, landskapsrevisorn Dan Bergman, finanschefen Conny Nyholm, redovisningschefen Susanna Mattsson, lantrådet Katrin Sjögren, förvaltningschefen Dan E. Eriksson, enhetschefen Kerstin Sundman vid AMS, myndighetschefen Tomas Lundberg vid AMS och lagberedningschefen Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för år 2016 för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson