Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Finansiering av landsbygdsnäringar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 27/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar 2

Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar. Genom förslaget upphävs gällande landskapslag (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar samt möjliggörs genomförandet av den Europeiska unionens ändrade bestämmelser om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken för programperioden 2014-2020, och de stöd som omfattas av den. Samtidigt föreslås att det lagstadgade kravet tas bort enligt vilket en gårdsbrukskommission ska finnas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar det tredje och antar det fjärde lagförslaget oförändrat samt att lagtinget antar det första och andra lagförslagen i den lydelse de har i utskottets betänkande.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsregeringen konstaterar att ramarna för gällande regelverk inte är förenliga med den Europeiska unionens ändrade bestämmelser och föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar främst som ett led i genomförandet av landskapets landsbygdsutvecklingsprogram för perioden 2014–2020, men även för andra åtgärder inom landsbygdsutveckling.

     Genom förslaget försvinner det lagstadgade kravet på att en gårdsbrukskommission ska finnas. Utskottet har erfarit att denna kommission inte är nödvändig och att landskapsregeringen avser att skapa ett forum som gör det möjligt att på ett bredare plan diskutera den framtida jordbrukspolitiken. Utskottet betonar vikten av en god dialog med näringslivet och framför vikten av att ett sådant forum snarast skapas.

     Utskottet föreslår att det tredje lagförslaget gällande ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland förkastas eftersom den föreslagna ändringen avser sådant som redan till stor del regleras i förvaltningslagen eller som följer direkt av rikslagstiftningen och som därför redan kan anses gälla i landskapet. Den av landskapsregeringen föreslagna ändringen var närmast av informationskaraktär som inte är nödvändig. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vid behov överväger lagstiftningsåtgärder i fråga om förvaltningslagen i syfte att säkerställa mottagande av elektroniska ansökningar utöver de som redan finns i gällande förvaltningslag.

 

Detaljmotivering


Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar

 

2 § 3 mom. Det grundläggande regelverket om stöd ges i den Europeiska unionens jordbrukspolitik som revideras återkommande för olika programperioder, den nuvarande sträcker sig fram till och med år 2020. Det närmare innehållet finns i unionens förordningar och i det godkända landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden. Verkställigheten fordrar närmare bestämmelser om hur dessa ska tillämpas. För att landskapets regelverk ska vara förenligt med ramverket och eventuella ändringar skyndsamt ska kunna verkställas föreslås landskapsregeringen få befogenhet att genom beslut göra nödvändiga justeringar av regelverket. Vid fattande av beslut ska 21 § Självstyrelselagen för Åland samt 80 § Finlands grundlag beaktas så att grunder avseende individens rättigheter och skyldigheter regleras genom lag.

 

6 § 2 mom. Utskottet föreslår förändringar och förtydliganden i syfte att tydliggöra när en delgivning ska anses ha skett.

 

13 § 2 mom. Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 2 mom. Enligt förslaget ska lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet iakttas i tillämpliga delar vid den ärendehantering som genomförs med stöd av den föreslagna lagen. Genom förslaget kompletteras de bestämmelser, som redan finns om elektronisk kommunikation i förvaltningslagen och som föreslås intagna i den nya lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, med mer materiella bestämmelser om elektronisk kommunikation. Bestämmelsen skapar ett heltäckande regelverk för den elektroniska hanteringen av stödansökningar och efterföljande myndighetshantering.

 

Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland

 

7a § 2 mom. Utskottet föreslår förändringar och förtydliganden i syfte att tydliggöra när en delgivning ska anses ha skett.

 

7c §. Utskottet föreslår att näringsstödslagen kompletteras med bestämmelser om elektronisk kommunikation på motsvarande sätt som i den föreslagna lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Olle Ekström, byråchefen Sölve Högman, programansvarige tjänstemannen Leila Lindström, lagberedningschefen Hans Selander och byråchefen Susanne Strand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Annette Holmberg-Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar det tredje lagförslaget,

 

att lagtinget antar fjärde lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det första och andra lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 kap.
Tillämpningsområde och stödmottagare

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

2 §

Stödmottagare

     (1-2 mom. lika som i lagförslaget.)

     Landskapsregeringen kan (uteslutning) såvida inte ärendet hör till området för lag besluta närmare om förutsättningarna för att bevilja stöd i enlighet med (uteslutning) fastställda stödordningar utifrån den Europeiska unionens gällande regelverk för statligt stöd, rörande stödmottagares ålder, kompetens, inkomst och om berörd fastighets areal.

 

3 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

2 kap.
Handläggning av ansökan om stöd

 

4 - 5 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

6 §

Delgivning

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Vid elektronisk delgivning anses, med avvikelse från vad som följer av 13 § 2 mom., ett beslut ha mottagits den (uteslutning) tredje dagen efter den dag det elektroniska meddelandet som innehåller beslutet (uteslutning) finns till mottagarens förfogande, om inte en tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt till följd av att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en annan liknande omständighet.

 

7 -10 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

3 kap.
Kontroll

 

11 - 12 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

13 §

Annan lagstiftning

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) ska i tillämpliga delar iakttas vid den ärendehantering som genomförs med stöd av denna lag.

 

14 – 15 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland nya 7a, 7b och 7c §§ som följer.

 

7a §

Rättelse

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Vid elektronisk delgivning anses, med avvikelse från vad som följer av 7c §, ett beslut ha mottagits den (uteslutning) tredje dagen efter den dag det elektroniska meddelandet som innehåller beslutet (uteslutning) finns till mottagarens förfogande, om inte en tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt till följd av att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en annan liknande omständighet.

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

    

7b §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

7c §

Annan lagstiftning

     Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) ska i tillämpliga delar iakttas vid den ärendehantering som genomförs med stöd av denna lag.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte