Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genomförs och tillämpas på Åland genom att Finlands lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare antas som blankettlag på Åland med några mindre avvikelser.

     Lagförslaget hänför sig till ett EU-direktiv om e-faktura som ska genomföras senast den 18 april 2019. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till motiveringarna i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar, som ett förtydligande, att beträffande upphandlingar under EU:s tröskelvärden gäller inte de nationella tröskelvärdena, utan de tröskelvärden som fastställts av landskapsregeringen för dess förvaltning och underställda myndigheter samt för kommunernas del enligt de beslut som fattats i kommunen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 maj 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört upphandlaren Mårten Broman.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 23 maj 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson