Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

·       Landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

·       Budgetmotion nr 55/2016-207

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland för år 2017.

     I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat en ny tillväxtfrämjande insats för stimulans av små och medelstora företags investeringar. Landskapsregeringen föreslår att finansieringsramen för Ålands strukturfondsprogram 2014–2020 utökas med landskapsfinansiering till den del det gäller finansiering kopplad till Europeiska regionala utvecklingsfonden för att möjliggöra samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF). EIF har lanserat ett SMF-initiativ (SMF står för små och medelstora företag) som med ett förenklat förfarande direkt genom kreditinrättningar förser företag med krediter med en 50 procents garanti från EIF. EIF ansvarar för urvalsförfarandet och väljer ut de kreditinrättningar som kan delta. Landskapets del utgörs av en del av de eventuella kreditförluster som uppkommer.

     Förbättrad tillgänglighet till finansiering och förbättrade villkor för små och medelstora företag är centralt för den ekonomiska utvecklingen. Finansieringsformen möter också den efterfrågan på finansiering som underlättar för generationsväxlingar, nystart av företag och tjänsteföretags utveckling samt t.ex. produktutveckling.

     I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 381.492.800 euro.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget uppgår i 2017 års budget anslagen för drift till 334.262.800 euro, för investeringsreservering 18.000.000 euro samt för investeringar 29.230.000 euro.

 

Stimulans av små och medelstora företag

 

På basen av ett initiativ från Europeiska investeringsfonden föreslår landskapsregeringen en ny tillväxtfrämjande insats för stimulans av små och medelstora företags investeringar. Utskottet, som förhåller sig positivt till förslaget, konstaterar att definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 är företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Avsikten är således att den tillväxtfrämjande insatsen ska riktas till företag med färre än 250 anställda.

 

Landskapsgarantier till lantbruksföretagare

Landskapsregeringen föreslår en beviljningsfullmakt om 770.000 euro för landskapsgarantier till lantbruksföretagare som har förutsättningar för kontinuerligt lönsam verksamhet, men som befinner sig i tillfälliga ekonomiska svårigheter. Utskottet omfattar förslaget samt det anslutande förslaget till budgetlag och konstaterar att landskapsregeringen har funnit en bra lösning på de problem som uppstått till följd av en behörighetstvist med riksmyndigheterna.

 

Avfallshanteringen

 

Landskapsregeringen föreslår en återbudgetering av anslaget för stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall. Utskottet ser positivt på att branschens aktörer därigenom ges möjlighet att utveckla avfallshanteringen på Åland.

     Mot bakgrund av att biogas redan ingår i landskapsregeringens plan för förverkligandet av avfallshanteringen föreslår utskottet att budgetmotion nr 55/2016-2017 avslås.

 

Fullmakt att avyttra fastigheter

 

Landskapsregeringen föreslår att styrelsen för Landskapets fastighetsverk ges fullmakt att avyttra ett antal fastigheter som inte behövs för landskapets verksamhet samt en fullmakt att utarrendera mark för fortsatt golfbaneverksamhet. När det gäller fullmakten att sälja den s.k. rektorsbostaden vid Ålands folkhögskola bör försäljningen föregås av ett informationsutbyte med skolans direktion för att därmed utröna intresse och möjligheter gällande eventuella alternativa användningsändamål samt gällande lämplig gränsdragning för tomten för rektorsbyggnaden.

     Utskottet finner det positivt att obehövliga byggnader säljs ut och konstaterar att fastighetsverket vid försäljningar har skyldighet att vinnlägga sig om att få ut så högt pris som möjligt. Utskottet ser positivt på det goda samarbetet mellan fastighetsverket och kulturbyrån i fråga om arrendet av mark för golfändamål.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 september 2017 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört minister Mats Perämaa, finanschef Conny Nylund, budgetplaneraren Robert Lindblom, rektorn Maria Säll, tidigare rektorn Sten-Erik Fagerlund, vd:n för W.J. Dahlman Ab Johannes Dahlman, Fastighetsverkets vd Stefan Rumander, fabrikschefen vid Orkla Foods Finland AB Christer Söderström och vd:n för Ålands producentförbund Henry Lindström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson, Lars Häggblom, vicetalman Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

     Besluten gällande rektorsbyggnaden samt budgetmotionen tillkom efter  omröstningar som utföll 4-3 (besluten biträddes av ordföranden Silander, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson). Vicetalman Veronica Thörnroos samt ledamöterna Häggblom och Toivonen fogar en reservation till betänkandet. Ytterligare fogar vicetalman Veronica Thörnroos samt ledamoten Häggblom en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2017 samt

 

att lagtinget förkastar budgetmotion nr 55/2016-2017.

 

 

 

Mariehamn den 8 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

Sekreterare

 

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Vicetalman Veronica Thörnroos  m.fl.

2017-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 24/2016-2017

 

Ålands Folkhögskola, inkluderande rektorsbostaden, utgör en kulturhistoriks enhet. Sett ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv har platsen ett unikt värde. Att utan dialog med varken skolans direktion, kulturbyrån eller Finström kommun föreslå en försäljning av rektorsbostaden kan vi inte omfatta.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det till betänkandet, under rubriken Fullmakt att avyttra fastigheter, fogas följande stycke:

”Landskapets fastighetsverk beviljas inte fullmakt att avyttra en tomt om ca 6.000 m2  jämte bygganden, benämnd rektorsbostaden, vid Ålands Folkhögskola i Finström.”

 

 

Mariehamn den 2017-09-08

Veronica Thörnroos

 

 

  

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Vicetalman Veronica Thörnroos  m.fl.

2017-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 24/2016-2017

 

En biogasanläggning för hela Åland skulle medföra att omhändertagande av fiskavfall, slaktavfall, avfall från chipsfabriken, avfall från hushållen, avfall från jordbruk m.m. skulle bli lösta en gång för alla.

 

Genom att placera återvinningsanläggning i nära anslutning till befintlig produktionsbyggnad kan biogasen användas i produktionen vilket innebär lägre produktionskostnader samt en miljövinst.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget godkänner budgetmotion nr 55/2016-2017.

 

 

Mariehamn den 2017-09-08

Veronica Thörnroos

 

 

  

 

 

Lars Häggblom