Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 26/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-revisionen år 2018

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2018-2019

·       Landskapsregeringens svar nr 1/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård. 1

Granskning av polismyndigheten. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen avsedda berättelse avseende effektivitetsrevisionen. Landskapsregeringen har därefter överlämnat ett svar i vilket man kommenterar innehållet i berättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat berättelsen och svaret samt avger i detta betänkande sina synpunkter över detsamma. Vidare föreslår utskottet att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionen har i sin granskning av år 2018 fokuserat på granskning av Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, vägunderhållsenheten samt Ålands fiskodling vid Guttorp.  

 

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård

 

Granskningen av ÅHS verksamhet har skötts av revisionsbyrån BDO Audiator Ab inom ramen för ett ramavtal för åren 2017-2019 som Landskapsrevisionen ingått med byrån. Årets studie omfattar en granskning av lönefunktionen, bestående aktiva balansräkningsposter, lagerfunktionen, vård utanför Åland och mervärdesskattehanteringen.

     I granskningen för 2017 framkom att ÅHS har rätt till återbäring av mervärdesskatt som man inte hade utnyttjat. Revisorerna har för år 2018 genomfört en uppföljande granskning av detta ärende. Utskottet konstaterar att rutinerna har förbättrats och att vissa delar av återbetalningsbesluten ligger under besvär i Högsta förvaltningsdomstolen.

     I granskningen av lönefunktionen påpekar revisorerna att inköpssystemet för hyrarbetskraft saknar skriftliga anvisningar och att det i allmänhet inte görs upphandlingar av dessa tjänster. Vidare påpekar revisorerna att det bör gå att uppnå bättre effektivitet genom samnyttjande av personal över klinikgränserna. Utskottet har erfarit att ÅHS har inlett ett arbete med att se verksamheten som en helhet och att personalen ska kunna arbeta kliniköverskridande.

     Revisorerna har också granskat inköpsfunktionen för vård utanför Åland. Huvuddelen av vården köps från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i Åbo och från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kostnaden för sjukvårdstjänster är i allmänhet dyrare i Uppsala än vad de är i Åbo. ÅHS har avtal med båda tjänsteleverantörerna men inget av avtalen är resultat av en upphandling.

     Revisorerna noterar att ÅHS i budgeten för år 2018 avsiktligt underbudgeterat posten för vård utanför Åland, vilket motiverades med att man hade för avsikt att lösa upp den reservering om 1 miljon euro som hängt med ett antal år. Revisorerna noterar att detta inte är ett korrekt förfarande. Utskottet har noterat att i bokslutet för 2018 överskrids budgeten för vård utanför Åland med 0,9 miljoner euro. Utskottet har också erfarit att det pågår ett arbete med att öka kostnadsmedvetenheten för vården utanför Åland.

     Revisorerna har också granskat lagerhanteringsprocesserna. Beträffande sjukhusapoteket noterar man att det lagerhanteringsprogram som används inte längre går att få uppdaterat av programleverantören och att programvaran borde bytas till ett modernare system. Utskottet har erfarit att läkemedelmyndigheten FIMEA:s material när det gäller apotekssystem inte finns på svenska. Utskottet har tidigare konstaterat att översättningar inom vårdsektorn har utgjort ett problem och anser att även denna fråga bör lösas.

     Utskottet konstaterar att specialgranskningarna har varit berättigade och de har visat att flera av ÅHS grundläggande stabsfunktioner inte fungerar optimalt. Utskottet har erfarit att arbetet med att utveckla exempelvis IT-systemen för att förbättra de grundläggande administrativa systemen redan har inletts. Utskottet anser att det är viktigt att effektivitetsarbetet prioriteras, särskilt med tanke på den stora budgetpost som ÅHS utgör.

 

Granskning av polismyndigheten

 

Revisorerna lyfter i sin granskning av polismyndigheten upp frågan om att polisen inom utredningsverksamheten arbetar under söndagar och lördagskvällar, vilket givetvis leder till högre lönekostnader. Därtill lyfter granskningen frågan om bristande möjligheter till fortbildning på svenska.

     Utskottet erfar att polismyndigheten redan har vidtagit åtgärder för att minska inre tjänstgöring på söndagar och att det har tillsatts en arbetsgrupp att se över hela verksamhetens arbetssätt med utgångspunkt i behoven.

     Beträffande fortbildningsbehoven har utskottet erfarit att polismyndigheten har löst problemet med egna arrangemang och konstaterar att det är landskapsregeringens sak att tillsammans med riksmyndigheterna se till att problematiken får en mer bestående lösning. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2018 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, landskapsrevisorn Dan Bergman, finanschefen Conny Nyholm, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen vid ÅHS och polismästaren Maria Hoikkala.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman och vicetalman Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2018 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för kännedom samt

 

att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 juni 2019

 

 

 

Vice ordförande

 

 

Göte Winé

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson