Finans- och näringsutskottets betänkande 29/2022-2023

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 29/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av studiestödslagen

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 40/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotiveringar 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att studiestödslagen ändras så att bestämmelserna i 39a § om rätt för AMS att få uppgifter av andra myndigheter kompletteras. De nya bestämmelserna ersätter de bestämmelser i 39a § 6 punkten som republikens president förordnat att förfalla.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några smärre ändringar av språklig och teknisk karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotiveringar

 

39a § Rätt att få uppgifter

2 pt föreslås få samma lydelse som i 1 pt

5 pt föreslås att texten moderniseras så att ”straffanstalterna” ersätts av Brottspåföljdsmyndigheten eftersom straffanstalt inte längre används som term i fängelselagen (FFS 767/2005).

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen samt ersättaren Tage Silander.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 39a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan den lyder i landskapslagen 2023/58, som följer:

 

39a §

Rätt att få uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få följande uppgifter:

     1) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som blivit godkända vid antagningen av studerande; av Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna,

     2) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som tagit emot en studieplats samt uppgift om läroanstalt och studier; av Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna,

     3) identifikations- och individualiseringsuppgifter för de studerande samt uppgifter om de studerandes studier och uppföljningen av studierna; av läroanstalterna eller från Utbildningsstyrelsens eller undervisnings- och kulturministeriets informationsresurs,

     4) uppgifter för varje låntagare om till vilket belopp studielån med landskapsborgen har lyfts, om amorteringarna på studielånet och om räntorna; av penninginstituten,

     5) uppgifter om när ett straff enligt fängelselagen (FFS 767/2005) börjar och slutar; av straffanstalterna Brottspåföljdsmyndigheten,

     6) uppgifter om den studerandes skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomst under ett skatteår; av Skatteförvaltningen,

     7) uppgifter om förmåner som beviljats en studerande; av Folkpensionsanstalten och av pensionsbolag,

     8) uppgifter om den studerandes personuppgifter och spärrmarkerade uppgifter; av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och

     9) uppgifter om den studerandes uppehållstillstånd; av Migrationsverket.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 september 2023

 

 

Viceordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson