Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt arbets- och pensionsinkomstavdrag införs vid kommunalbeskattningen samt att grundavdragets maxbelopp höjs från 3 060 till 3 100 euro.

     Det föreslagna arbets- och pensionsinkomstavdraget beräknas på basen av skattepliktiga löneinkomster samt andra arbetsinkomster och pensionsinkomster som beskattas som förvärvsinkomst. Avdraget dras från kommunalskatten och det maximala beloppet är 100 euro. Den som har en förvärvsinkomst som är 35 000 euro eller högre har inte rätt att göra arbets- och pensionsinkomstavdrag.

     För att kommunerna inte ska drabbas ekonomiskt av att arbets- och pensionsinkomstavdraget införs, föreslås att landskapet kompenserar dem för förlusten av skatteintäkter. Kompensationen till kommunerna regleras i en särskild landskapslag och storleken bestäms med det verkliga skatteutfallet som grund. Den betalas först ut som ett förskott för att sedan avräknas när de uppgifter finns tillgängliga som ligger till grund för den verkliga kompensationen.

     Slutligen innehåller förslaget även en teknisk anpassning till en ändring av rikets inkomstskattelag.

     Både ändringen av kommunalskattelagen och reglerna om kompensation till kommunerna föreslås bli tillämpade från och med skatteåret 2018.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ändringen av grundavdraget följer nivån i riket och att förändringen av grundavdraget tillsammans med en förändring av arbetsinkomstavdraget och en justering av inkomstskatteskalorna är en del av det så kallade konkurrenskraftavtalet från år 2016. Arbetsinkomstavdraget och skatteskalan berör i huvudsak den statliga inkomstbeskattningen.

     Beträffande det nya arbets- och inkomstavdraget konstaterar utskottet att personer med de allra lägsta inkomsterna inte kan dra någon nytta av avdraget. Utskottet konstaterar vidare att det är mycket svårt att genom avdrag eller liknande skatteåtgärder höja den disponibla inkomsten för personer med de lägsta inkomsterna, åtminstone inom ramen för nuvarande skattesystem. Utskottet konstaterar vidare att hushållens disponibla inkomster ökar med 1,3 miljoner euro som kan användas för konsumtion av varor och tjänster, vilket till den delen stöder tillväxten i ekonomin.

     Utskottet konstaterar att kostnadseffekten för kommunerna kommer att kompenseras i sin helhet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, finansminstern Mats Perämaa, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, skattedirektören Maria Sagulin och lagberedaren Diana Lönngren.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

     En reservation har fogats till betänkandet av ledamoten Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2017-2018 gällande LF nr 4/2017-2018 angående införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag.

 

 

Motivering:

 

I motiveringarna till lagen sägs bland annat att avdraget införs för att lindra beskattningen för låg- och medelinkomsttagare. Från förslaget framgår dock att de, som har en inkomst under 13 900 euro inte kommer att ha någon nytta av detta avdrag.  Utskottet har noterat att gränsen för låginkomsttagare ligger vid 60 % av medianlönen. För Ålands del råkar denna gräns ligga i närheten av 13 900 euro. Detta innebär låginkomsttagarna inte kommer att ha någon nytta av detta avdrag.

I motiveringen kan vi även läsa att avdraget skall stimulera tillväxten. Denna effekt torde vara väldigt liten och torde ligga inom felmarginalen för mätningen av BNP.  

Införandet av detta avdrag medför även en del kostnader, vilket även framgår ur lagförslaget.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

                     

                      att lagförslaget skall förkastas i sin helhet.

    

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

Stephan Toivonen