Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans-och näringsutskottets betänkande

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 26/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån riktat till lantbruksföretagare under år 2018. Landskapsgarantin ska enligt förslaget beviljas sådana lantbruksföretag som har förutsättningar för en kontinuerligt lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av den svåra torka som drabbat Åland under odlingssäsongen 2018. Syftet med landskapsgarantin är att trygga lantbruksföretagens fortsatta verksamhetsförutsättningar och förutsättningarna för den på Åland verksamma livsmedelsindustrin.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Utskottet föreslår vidare att lagen antas i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar landskapsregeringens förslag att landskapsgarantier ska kunna beviljas lantbruksföretag som har förutsättningar för en kontinuerlig lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av sommarens långa torrperiod som förorsakat ett stort produktionsbortfall inom det åländska lantbruket.         

     Landskapets utelöpande garantier av alla slag uppgick 31.12.2017 till cirka 132 miljoner euro, av vilka garantier för jordbrukslån utgör en blygsam summa. Med stöd av tilläggsbudgeten kan en miljon euro i garantier för likvidetslån beviljas under 2018. Som jämförelse kan nämnas att lagtinget för år 2017 antog en lag (2017:76) som motsvarar detta lagförslag, men som då riktade sig till lantbruksföretag som ”råkat i ekonomiska svårigheter på grund av förändringar i verksamhetsmiljön”. Garantier för likviditetslån med stöd av denna lag söktes av fyra företag till ett totalbelopp om cirka 400.000 euro.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, vice lantrådet Camilla Gunell, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, byråchefen Sölve Högman, verkställande direktören Henry Lindström vid Ålands producentförbund r.f., bär- och fruktodlingsrådgivare Pernilla Gabrielsson och husdjursrådgivaren Kerstin Lundberg vid Ålands hushållningssällskap r.f., verksamhetsledaren Torbjörn Björkman vid Ålands skogsvårdsförening r.f., köttbonden Henrik Sundberg, mjölkbonden Carina Eriksson, växtodlaren Johan Holmqvist, verkställande direktören Johannes Dahlman från Dahlmans ab och verkställande direktören Tord Sarling från Ålands trädgårdshall ab.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad form, samt

 

att lagen antas i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

    

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson