Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans-och näringsutskottets betänkande

Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ändras. Förslaget har samband med en höjning av folkpensionen som riksdagen har fattat beslut om och innebär att avdragets maxbelopp höjs jämfört med föregående år.

     I förslaget ingår även bestämmelser om kompensation till kommunerna för bortfall av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtas för 2020.

     Den föreslagna lagändringen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2020 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den åtgärd som föreslås innebär att samma ändring som det redan beslutats om i Finland genomförs även på Åland. Bestämmelsen om höjning av pensionsinkomstavdraget och kompensationen till kommunerna hänger samman. Om endast det förstnämnda genomförs innebär det att kommunerna bär hela kostnaden för reformen. Utskottet ser därför att förslaget behöver ses som en sammanhängande helhet.

 

Ltl Stephan Toivonen har lämnat ett alternativt beslutsförslag. Förslaget har inte vunnit understöd varför det inte har upptagits till omröstning. Reservation har inlämnats av ltl Stephan Toivonen.

 


 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 december 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordförande John Holmberg ledamöterna Roger Höglund och Stephan Toivonen samt ersättaren Tage Silander.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 9 december 2019

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén