Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna ska kompenseras för det bortfall av intäkter från samfundsbeskattningen som orsakas av social- och hälsovårdsreformen i riket. Reformen leder till att kommunernas andel av samfundsskatten sänks med 11,25 procentenheter.

     Enligt förslaget ska ett belopp motsvarande 11,25 procentenheter av den samfundsskatt som återförs till Åland i form av skatteavräkning fördelas mellan kommunerna. Kompensationen betalas månatligen i förskott under skatteåret och avräknas efter att beskattningen har slutförts. Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna sker enligt de andelar som med stöd av kommunalskattelagen för landskapet Åland fastställs för fördelning av samfundsskatten.

     Kommunernas andel av samfundsskatten sänks från och med skatteåret 2023. Den föreslagna lagen är med hänvisning till det avsedd att tillämpas från och med det skatteåret och bör således träda i kraft så snart som möjligt.

Om lagen skulle träda i kraft efter årsskiftet ska förskottet för månaderna före ikraftträdandet betalas ut retroaktivt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 november 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, byråchefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Kompensation för sänkta skatteintäkter

     Landskapsregeringen betalar kompensation till kommunerna för den sänkning av intäkterna från beskattningen av samfund och samfällda förmåner som orsakas av social- och hälsovårdsreformen i riket.

 

2 §

Kompensationsbelopp

     Kompensationen betalas skatteårsvis och beloppet motsvarar 11,25 procentenheter av den andel av den debiterade samfundsskatten som för respektive skatteår återförs till Åland i form av skatteavräkning enligt 49 § självstyrelselag (1993:71) för Åland.

     Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att skatteavräkningen har verkställts och fördelas mellan kommunerna enligt de andelar som med stöd av 32 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland har fastställts för det skatteår till vilket kompensationen hänför sig.

 

3 §

Förskott

     Under skatteåret betalas kompensationen till kommunerna månatligen i förskott. Förskottsbeloppet beräknas utgående från det förskott på skatteavräkningen som betalas med stöd av 49 § i självstyrelselagen.

     Förskottsbeloppet fördelas mellan kommunerna enligt de andelar som med stöd av kommunalskattelagen för landskapet Åland tillämpas för det aktuella skatteåret. Om kommunernas andelar fastställs på nytt under skatteåret beaktas detta dock inte vid fördelningen av förskottsbeloppet.

 

4 §

Avräkning

     Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts. Om skillnaden är stor kan avräkningen fördelas över flera månader.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den … 2023 och tillämpas från och med skatteåret 2023. De månatliga förskott som inte har betalats ut till kommunerna när lagen träder i kraft ska betalas ut så snart som möjligt.

 

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson