Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

·       Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

·       Landskapsregeringens yttrande RP 6/2017-2018-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att statsrådets förordning om godkännandet av avtalet träder i kraft på Åland till de delar ändringarna i avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagstiftningen till de delar överenskommelsen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet är i överensstämmelse med ändringen i överenskommelsen.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att ändringen i överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av ändringen i överenskommelsens ikraftträdande.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 november 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att statsrådets förordning om godkännandet av avtalet träder i kraft på Åland till de delar ändringarna i avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson