Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021

 

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2021-2022

·      Budgetmotion nr 33/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Motioner 3

Hörande. 3

Närvarande. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en fjärde tilläggsbudget för år 2021. Budgetförslaget innehåller bland annat anslag för sjötrafiken, inkomster och anslag för pandemin, högre förskottsinkomster från avräkningsbeloppet samt en större nedskrivning av balansposter i anläggningsregistret.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har en budgetmotion med sex delförslag inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns och att budgetmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I och med den fjärde tilläggsbudgeten har det budgeterade årsbidraget förbättrats från –10,2 miljoner euro till 5,8 miljoner euro, medan det budgeterade resultatet för räkenskapsperioden förbättrats från –20,0 miljoner euro till –9,4 miljoner euro.

     Det förbättrade årsbidraget kan i huvudsak förklaras med en ökning av de skatterelaterade intäkterna med 18,6 miljoner euro. Utskottet noterar att budgeten för 2021 innehåller en budgetmässig puckeleffekt (på grund av övergången till det nya ekonomiska avräkningssystemet) på intäktssidan om 23,8 miljoner euro, vilket påverkar helhetsbilden över budgetintäkterna.

     Utskottet hade i sitt betänkande över grundbudgeten för 2022 (FNU 1/2021-2022) tagit med en sammanställning i vilken skillnaden mellan det gamla systemet jämförs med det nya ekonomiska finansieringssystemet. Jämförelsen är indikativ eftersom en stor del av siffrorna baserar sig på förskottsbelopp och utskottet kommer i kommande betänkanden att följa upp utfallet för det nya ekonomiska systemet.

     Utskottet konstaterar att den positiva utvecklingen av budgeten till största delen beror på högre intäkter. Utskottet efterlyser fortsättningsvis en ökad kostnadseffektivitet och vill på nytt lyfta utskottets betänkande i samband med grundbudgeten för år 2021 där man skrev följande: Vad gäller landskapets egen organisation förespråkar utskottet en modell som utgår från tydlig rambudgetering och utvecklad resultatstyrning. Resultatmedvetenheten måste öka på alla nivåer och det behövs tydliga incitament för att aktivt förbättra verksamheternas kostnadseffektivitet.

 

Detaljmotivering

 

VERKSAMHET

200       LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

240       Brand- och räddningsväsendet

24000   Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

               I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 8 000 euro och att motiveringstex-

           ten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

700       INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

750       Oljeskydd

74500   Oljeskydd

               I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 18 000 euro och att motiveringstex-

           ten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

750       Kostnader för sjötrafik

75010   Upphandling av sjötrafik

             I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 330 000 euro och att motiverings

           texten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas

 

856        Ålands sjösäkerhetscentrum

85600    Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

           I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 22 000 euro och att motiveringstex-

           ten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

ÖVERFÖRINGAR

500       UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

520       Landskapsandelar och stöd för grundskolan

52000   Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

              I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 354 000 euro och att motiverings-

           texten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

700       INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

751       Kostnader för sjötrafik

75100   Understöd för varutransporter i skärgården

              I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 33/2021-2022

           föreslås att anslaget sänks med 11 000 euro och att motiveringstex-

           ten utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 januari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till fjärde tilläggsbudget.

    

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotion:

Budgetdisciplin

Ltl John Holmbergs budgetmotion BM 33/2021-2022

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund och finanschefen Conny Nyholm vid finansavdelningen.  

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice

ordföranden John Holmberg, samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2021,

-        att budgetmotionen förkastas samt

-        att lagtinget beslutar att fjärde tillägget till budgeten för år 2021 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 3 februari 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson