Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsfinansiering av medborgarinstitut

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapsfinansieringen av medborgarinstitut ändras så att den frikopplas från landskapsandelssystemet och istället helt regleras i landskapslagen om medborgarinstitut. Huvudmannen för medborgarinstitut föreslås beviljas landskapsstöd enligt ett flerårigt avtal mellan huvudmannen och landskapsregeringen.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Planen är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, avdelningschefen Niklas Stenbäck, rektorn Johanna Kyander vid Medborgarinstitutet samt bildningschefen Mikael Rosbäck vid Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Robert Mansén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i föreslagen lydelse samt

 

att båda lagarna antas i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

 

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson