Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020

  

·       Landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2020

                                                                                  

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tilläggsbudget. Förslaget omfattar förslag till tilläggsanslag till näringsavdelningens förvaltningsområde för genomförande av en vetenskaplig studie av tillståndet för torskbeståndet runt Åland samt till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) för intensifierad provtagning inom ramen för utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS.

   De föreslagna tilläggsanslagen uppgår till 117 000 euro. I och med tillägget har hittills för 2020 budgeterats utgifter om 406 740 000 euro.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att förslaget till tilläggsbudget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den intensifierade provtagningen inom ramen för utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS är mycket viktig för att säkerställa exporten av odlad fisk från Åland. Näringen är idag lönsam, genererar goda vinster och är av yttersta vikt för den regionala sysselsättningen. Genom projektet minskas även företagarnas byråkrati och kostnader över tid.  

     Fisket av torsk på Åland skapar sysselsättning och ger våra restauranger och butiker en bra råvara att marknadsföra och sälja, samt är en viktig del i byggandet av Ålands varumärke och varumärket MatÅland.  Fisket är dessutom kulturellt betingat och en viktig del av vår historia. Vad gäller den vetenskapliga studien betonar utskottet vikten av att inte endast ställa kostnaderna i relation till fångstens försäljningsvärde.

     Utskottet konstaterar vidare att idag finns en del utredningar och forskning på orsakerna till torskens tillbakagång i Östersjön, men frågan är inte tillräckligt utredd och speciellt inte i våra vattenområden. Utskottet ser därför forskningen som en viktig del i att hitta långsiktiga positiva löningar för torskens överlevnad i Östersjön. Landskapsregeringen bör fortsättningsvis söka möjligheter till finansiering och fiske i forskningssyfte.

     När ett förslag till tillägg eller ändring i landskapets budget överlämnas till lagtinget ska i förslaget anvisas medel för täckande av den utgiftsökning och den inkomstminskning som föreslås. Av regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” av den 10 december 2019 framgår i fråga om den ekonomiska politiken att ”Landskapsregeringen kommer i en tilläggsbudget 2020 att presentera budgetramar för den kommande regeringsperioden. Huvudprincipen är att nya kostnader och verksamheter bör finansieras inom de givna ramarna.” Näringsavdelningen har sedan tidigare budgeterade utgifter exklusive investeringar om 16 325 000 euro. Ökningen motsvarar således 0,3 procent av den totala kostnadsmassan inom förvaltningsområdet. Utskottet utgår från att landskapsregeringen i ett kommande förslag till omställningsbudget kommer att redovisa hur de nu föreslagna kostnadsökningarna kan hanteras utan att de totala kostnadsramarna ökas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 januari 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, avdelningschefen Bengt Michelsson från social- och miljöavdelningen samt fiskerikonsulenten Tom Karlsson från näringsavdelningen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-          att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2020 i oförändrad lydelse, samt

-          att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

Mariehamn den 17 januari 2020

 

 

Ordförande

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

 

Emma Dahlén