Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut förlängs till att gälla även åren 2021-2022.

     Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 april 2021.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till motiveringarna i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att i och med föreliggande ändring av § 8a i landskapslagen om medborgarinstitut kommer den temporära finansieringen av medborgarinstitutet tillämpas för det fjärde och femte året.

     Utskottet konstaterade i sitt betänkande över den första temporära ändringen av landskapslagen gällande åren 2018-2019 (FNU 14/2017-2018) att landskapsandelssystemet inte är ett ändamålsenligt sätt att finansiera medborgarinstitutets verksamhet, varför det bör tas fram en ny finansieringsmodell.

     Utskottet konstaterar att det enligt lagförslaget pågår ett arbete med en renodling av landskapsandelssystemet och att det i samband med detta kommer att presenteras en ny finansieringsmodell för medborgarinstitutet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 december 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, kulturchefen Jan-Ole Lönnblad, lagberedaren Alexandra Favorin och rektorn Siv Ekström vid medborgarinstitutet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

     Ledamoten Jörgen Strand föreslog att förlängningen av det temporära stödet skulle gälla ett år istället för två. Förslaget stöddes av vice ordföranden John Holmberg och ledamoten Stephan Toivonen.

     Utskottet röstade om förslaget varvid betänkandet stöddes med rösterna 4-3. Ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Liz Mattsson biträdde beslutet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

                      att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson