Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. Genom förslaget slopas gränsen för de förvärvsinkomster den studerande kan ha under år 2022 samtidigt som han eller hon lyfter studiestöd. Förslaget omfattar de studiestöd som beviljas för tiden efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft och som hänför sig till studier under år 2022. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studier kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att arbetsinsatsen ska påverka möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar också till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 januari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, lagberedningschefen Hans Selander, byråchefen Elisabeth Storfors från utbildnings- och kulturavdelningen och handläggningschefen Kerstin Sundman från Arbetsmarknads- och studiestödsmyndigheten (AMS).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget.

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 3 februari 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson