Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2014-2015

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-02-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Produktionsstöd för el åren 2013-2015

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2014-2015

                                                                                      

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän Motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk under åren 2013 -2015 ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el, i syfte att öka andelen el från vindkraft samt att ge producenterna rimliga förutsättningar att producera och konkurrera. Stödsystemet är ämnat att tillämpas fram till år 2016, då det nya produktionsstödsystemet för el enligt inmatningstariffmodellen ska träda i kraft.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med i betänkandet angivna ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän Motivering

 

Landskapsregeringen har ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. Utskottet konstaterar att lagförslaget utgör en del i denna målsättning och föreslår därför att lagförslaget antas.

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Utskottet föreslår att det till 17 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el fogas ett nytt 3 mom. varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom.

 

17 § 3 mom. Utskottet föreslår att förlängningen av systemet i sin helhet framgår av 17 § 3 mom. som är ikraftträdelsebestämmelse. Anledningen till detta är att lagen som sådan även avser el producerad med skogsflis och biogas medan förlängningen enbart avser el producerad med vindkraft. I syfte att tydliggöra stödbeloppet och precisera att förlängningen enbart avser el producerad med vindkraft föreslår utskottet att regleringen i sin helhet finns i 17 § 3 mom. Med avvikelse från 1 § och 17 § 2 mom. betalas fast produktionsstöd för el åren 2013-2015 med 4,90 euro per megawattimme från kraftverk som använder vindkraft. Utskottet föreslår att 17 § 2 mom. blir kvar oförändrad eftersom bestämmelsen anger att lagen i sin helhet enbart tillämpas under åren 2011 och 2012 och då avsikten inte är att förlänga lagen till alla delar eller med oförändrad stödnivå. Ändringen är till denna del av teknisk natur och är inte avsedd att vara en ändring i sak. Utskottet föreslår slutligen att det intas en bestämmelse om att lagen inte kan tillämpas innan den godkänts av EU-kommissionen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 december 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, lagberedaren Olle Ekström, inspektören Henrik Juslin, vd:n Henrik Lindqvist från Allwinds Ab och europarättschefen Michaela Slotte.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa samt ersättaren Anders Englund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 17 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el ett nytt 3 mom. varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

 

17 §

Ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 § och 17 § 2 mom. betalas fast produktionsstöd för el åren 2013-2015 med 4,90 euro per megawattimme från kraftverk som använder vindkraft. Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § ska en ansökan om utbetalning av fast produktionsstöd för vart och ett av åren 2013 - 2015 lämnas till landskapsregeringen inom tolv månader efter produktionsåret eller, om denna lag inte har trätt i kraft inom en sådan tid, senast inom tolv månader efter denna lags ikraftträdande. Ansökan enligt 3 och 5 §§ kan lämnas samtidigt. Lagen tillämpas första gången efter att stödordningen har godkänts av EU-kommissionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

 

 

Mariehamn den 24 februari 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte