Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2021-2022

Tillhör ärendet: Resebyråverksamhet
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Resebyråverksamhet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ny lag om resebyråverksamhet eftersom den nuvarande lagen med tiden blivit föråldrad och delvis också svårtillämpad. Därför föreslås att framför allt tillämpningsområdet, villkoren för idkandet av verksamheten, ställande av säkerheter, tillsynen och straffbestämmelserna moderniseras. Det övergripande syftet med lagstiftningen är att fortsatt säkerställa att landskapslagstiftningen uppfyller kraven i de delar av paketresedirektivet som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar att lagen om resebyråverksamhet uppdateras och blir tydligare gentemot verksamhetsidkarna. I och med lagen klarläggs det tydligt till vem som ställandet av säkerheter ska riktas. Tidigare har det rått viss osäkerhet huruvida säkerheten ska ställas till landskapsregeringen eller Konkurrens- och konsumentverket i Finland, vilket lett till att vissa aktörer ställt säkerhet till båda instanserna.

     Den nya lagens tydligare regler gör det enklare för företag i resebyråbranschen att även verka internationellt, vilket förhoppningsvis kan leda till ett ökat antal arbetsplatser på Åland inom denna sektor.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 januari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Helena Blomqvist och rättssakkunnige Rasmus Lindqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 3 februari 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson