Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Höranden. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om planering av socialvården ändras. Den föreslagna ändringen är av teknisk natur. Genom förslaget kvarstår lagen i sin nu gällande lydelse, i stället för att ändras enligt ett lagtingsbeslut som fattades 2015 i samband med antagandet av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst.

     Den föreslagna lagändringen är avsedd att träda i kraft senast den 1 oktober 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den föreslagna ändringen är av teknisk natur. I samband med en reform av landskapsandelssystemet ändrades finansieringsmodellen för kommunernas socialtjänst. Till följd av ett förbiseende ändrades inte vilande lagförslag som hänförde sig till kommunernas socialtjänst. För att undvika en situation med två separata samtidigt gällande finansieringsmodeller för kommunernas socialtjänst behöver den föreslagna ändringen genomföras. Ändringen innebär ingen förändring av landskapets finansieringspolitik.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 mars 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson och lagberedaren Diana Lönngren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Bert Häggblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 2 april 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén