Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2021-2022

·      Budgetmotionerna nr 34-43/2021-2022

                                                                             

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Nya studiestödsregler 2

Nystart för idrott och kultur 2

Filmproduktion på Åland. 3

Ålands hälso- och sjukvård. 3

Motioner riktade mot den allmänna motiveringen. 4

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 6

Motioner 6

Höranden. 6

Närvarande. 7

Reservationer 7

Utskottets förslag. 7

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2022.

     I förslaget finns upptaget tilläggsanslag för höjda kostnader för studiestöd, utkomststöd för arbetslösa, bidrag ur penningautomatmedel för filminspelning, avgiftsfria munskydd i kollektivtrafiken samt anslag för Ålands hälso- och sjukvård.

     Budgetförslaget åtföljs av två lagförslag som föreslås antas som s.k. budgetlagar med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Lagarna som föreslås är en temporär ändring av studiestödslagen (LF 9/2021-2022) och en ändring av fyra lagar inom området arbetsmarknadspolitik (LF 10/2021-2022).

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 10 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Efter två år i pandemi med tillhörande osäkerhet och restriktioner är det hög tid att nystarta samhället. Årets första tilläggsbudget kan på många sätt beskrivas i termer som ”återstart” och ”utveckling”. Utskottet har i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten erfarit att denna nystart präglar de aktörer som berörs av budgetförslaget. Vidare konstaterar utskottet att en stor del av budgeten berör barn och unga vilket är lovvärt och som investering betraktat framtidsinriktat.

     Utskottet förväntar sig att landskapsregeringen under året vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att hålla kostnadssidan i nivå med eller lägre i förhållande till grundbudgeten 2022.

 

Nya studiestödsregler

 

Landskapsregeringen föreslår i budgetförslaget att det ska gå att lyfta studiestöd utan inskränkningar från förvärvs- och kapitalinkomster som erhålls under studieperioden. Ändringen, som är tidsbunden till att gälla under år 2022, är att möjliggöra för studerande att arbeta mera än tidigare och fortfarande kunna erhålla studiestöd. Motivet till detta är att motverka en viss arbetskraftsbrist som råder inom vissa branscher.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen bereder en större reform av studiestödslagen varför det inte har ansetts nödvändigt att denna ändring av studiestödslagen ska gälla för en längre tid än under år 2022.

 

Nystart för idrott och kultur

 

Utskottet har erfarit att såväl idrotten som kulturen har drabbats av pandemin, men på olika sätt.

     Utskottet erfar att idrottsrörelsen har klarat sig rätt bra genom pandemin, speciellt inom grenar där man kan utöva idrotten utomhus har man kunnat upprätthålla verksamheterna. Inom elitidrotten har frånvaron av publik och inställda evenemang haft en stor betydelse, speciellt för föreningarnas ekonomi.

     De professionella konst- och kulturutövarna är sannolikt de som drabbats hårdast då större delen av kulturen produceras inomhus, vilket inneburit att utkomstmöjligheterna helt försvunnit under nästan två år. Kulturutövning på hobbynivå är en betydande verksamhet som samlar stora grupper människor, t.ex. i sångkörer, med stor inverkan på välbefinnandet i samhället.

     Vuxna utövare som har idrott eller kulturproduktion som hobby har i allmänhet en viss uthållighet och kommer att återvända till sina tidigare intressen när det blir möjligt. För barn och ungdomar ser det väsentligt annorlunda ut. Barn och ungdomar kan ha en betydligt lösare relation till sin hobby och i och med att det inte getts möjlighet att delta i hobbyerna har man tappat intresset för att fortsätta, utan att ha fått någon ersättande hobby. Utskottet ser det som ytterst viktigt att idrotts- och kulturorganisationerna kan satsa på att nå dessa grupper på nytt och även nya målgrupper.

     Utskottet konstaterar vidare att i näringspolitisk mening är förekomsten av ett livligt föreningsliv med vidhängande evenemang av stor betydelse för besöksnäringen och attraktionskraften.

     Ltl Nina Fellman föreslog en alternativ lydelse för avsnittets text. Förslaget understöddes av viceordföranden John Holmberg. Beslutet tillkom efter röstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Fellman och viceordföranden Holmberg lämnar en gemensam reservation till betänkandets avsnitt.

 

Filmproduktion på Åland

 

Utskottet har erfarit att produktion av film utanför de traditionella inspelningsplatserna är en växande industri. Produktionerna söker goda inspelningsplatser med unika egenskaper som också passar till manus. Möjligheten att få stöd från olika regionalt inriktade finansiärer inverkar också i hög grad på vart en inspelning förläggs. Konkurrensen är hård bland omkringliggande regioner när det gäller att attrahera stora filmproduktioner.

     En filminspelning omsätter relativt stora pengar på en kort tid, vilket i hög grad gynnar ett lokalsamhälle. Ur åländsk synvinkel är inspelningarna också ekonomiskt effektiva då de ofta görs utanför den intensivaste semestersäsongen.

     Landskapsregeringens stöd till filminspelningar på Åland är väldigt konkreta såtillvida att ersättning enbart betalas ut mot påvisade utlägg för varor och tjänster som inhandlats inom landskapet.

     Utskottet ser den påtänkta filminspelningen som ett viktigt steg för att erhålla fortsatta filminspelningar, eftersom branschen är väldigt integrerad globalt och de människor som är verksamma inom branschen rör sig från inspelning till inspelning och deras erfarenheter av olika inspelningslokaler följer med dem till nya produktioner, vilket kan ge positiva ringeffekter för Åland. En satsning på att stöda en filminspelning ska närmast ses som en investering i stället för en konsumtionsutgift.

     Utskottet emotser en samhällsekonomisk uppföljning av kringeffekterna som filminspelningarna genererar.

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Landskapsregeringen föreslår i budgeten att chefsläkartjänsten vid ÅHS delas i två delar, dels en chefsläkare, dels en förvaltningsöverläkare. Denna organisationsform har diskuterats vid ett flertal tillfällen i samband med tidigare rekryteringar. Inrättandet av en förvaltningsöverläkare möjliggör en tydligare indelning av arbetsuppgifterna. Chefsläkaren behöver ha en tydlig koppling till det kliniska arbetet inom ÅHS för att kunna arbeta med det nödvändiga förändringsarbete som krävs i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö, medan förvaltningsöverläkaren kan fokusera på den ökande mängden administrativa ärenden. Utskottet godkänner förslaget men anser att anslagsförändringar av denna typ borde lösas inom ramen för den befintliga budgeten.

     Beträffande anslaget för cancerscreening vill utskottet framhålla att man gör en avvikelse från det nationella screeningprogrammet genom att sänka åldersgränsen för när screeningen inleds. Man bör också vara medveten om att för att screeningen ska fylla sin funktion måste man vidmakthålla den långsiktigt.

     Med anledning av de sparbeting som åligger Ålands hälso- och sjukvård, samtidigt som det finns en politisk förväntan på utveckling av serviceutbudet, bör en rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå diskuteras inför att budgetdirektiven för 2023 fastställs.

     Viceordföranden John Holmberg föreslog en alternativ lydelse för avsnittets text. Förslaget understöddes av ltl Nina Fellman. Beslutet tillkom efter röstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Fellman och viceordföranden Holmberg lämnar en gemensam reservation till betänkandets avsnitt.

 

 

Motioner riktade mot den allmänna motiveringen

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 40/2021-2022 föreslås att allmänna motiveringen under stycket ”Åtgärder för sysselsättning och tillväxt” erhåller följande tillägg till texten:

     ”Landskapsregeringen kommer att analysera utfallet av det statliga kostnadsstödet till de åländska kulturutövarna och kulturen. Vid behov finns beredskap att bistå med egna stöd och evenemangsgarantier.

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 42/2021-2022 föreslås att allmänna motiveringen under stycket ”Åtgärder för sysselsättning och tillväxt” erhåller följande tillägg till texten:

     ”Landskapsregeringen kommer att analysera utfallet av det statliga kostnadsstödet till den åländska idrotten. Vid behov finns beredskap att bistå med egna stöd och evenemangsgarantier för att säkerställa att idrotten ges goda möjligheter till en återstart med syftet att utveckla den åländska folkhälsan och besöksnäringen.

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 43/2021-2022 föreslås att allmänna motiveringen under stycket ”Åtgärder för sysselsättning och tillväxt” erhåller följande tillägg till texten:

     ” Landskapsregeringen avser analysera alla de pandemirelaterade stödåtgärder samt lagstiftningsåtgärder som landskapsregeringen själva sjösatt, men även de som kommit från rikshåll och gällt Åland. Granskningen sker i samverkan med de åländska näringslivs-, idrotts- och kulturorganisationerna för att uppnå en optimal objektivitet, men där det även ges möjlighet till feedback på möjliga åtgärder som aldrig genomfördes. Granskningen är betydelsefull för att maximera möjligheterna till snabba och rättprioriterade åtgärder då behov uppstår. Landskapsregeringens avser ha analysen genomförd till september 2022.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

Detaljmotivering

 

 

VERKSAMHET

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

35000

Penningautomatmedel (R)

 

I ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM nr 37/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Landskapsregeringen tar fram ett underlag för framåtsyftande investeringar i kultursektorn samt för att ersätta kostnader som föreningar och producenter har haft på satsningar som stoppats på grund av pandemirestriktioner.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

502

STUDIESTÖD

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 38/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Landskapsregeringen överser inkomsttak kopplade till bidrag för andra grupper än studerande i syfte att det ska löna sig för fler att arbeta mer.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 39/2021-2022 att kapitelmotiveringen erhåller följande tillägg:

   ”Med anledning av de sparbeting som åligger Ålands hälso- och sjukvård, samtidigt som det finns politisk förväntan på utveckling av serviceutbudet, intensifieras diskussionerna med dess ledning om en rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå inför det att budgetdirektivet inför 2023 avges.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (R)

 

I ltl Simon Påvals budgetmotion BM nr 34/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg efter det sjätte stycket:

   ”Landskapsregeringen återkommer under våren till lagtinget med ett meddelande där man redogör för hur man avser samordna och utveckla vårdinsatserna för barn och ungdomar så att de bildar en integrerad helhet.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Fellman och viceordföranden Holmberg lämnar en gemensam reservation.

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion BM nr 35/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ” Landskapsregeringen tar ett bredare grepp kring frågan om barn och ungdomars psykiska ohälsa genom att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att åstadkomma en tvärsektoriell samverkan.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Fellman och viceordföranden Holmberg lämnar en gemensam reservation.

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion BM nr 36/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Den nya chefstjänsten som förvaltningschefsläkare införs på tidsbegränsat mandat och landskapsregeringen uppmanar ÅHS att genomföra en översyn av chefsstrukturen inom organisationen i syfte att skapa en hållbar och kostnadseffektiv ledningsmodell.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 41/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

   ” Vidare kommer landskapsregeringen att lägga särskilt fokus på de personer som är långtidsarbetslösa och som står långt utanför arbetsmarknaden. En omvärldsanalys inleds kring evidensbaserade metoder och modeller med målsättning att återkomma i ordinarie budget med förslag på åtgärder.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 februari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till första tilläggsbudget för år 2022.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

Samla insatserna för barn och ungdomar

Ltl Simon Påvals budgetmotion BM 34/2021-2022

Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa

Ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion BM 35/2021-2022

Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden

Ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion BM 36/2021-2022

Investera i kultursektorn

Ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM 37/2021-2022

Låt fler jobba mer

Vtl Katrin Sjögren budgetmotion BM 38/2021-2022

Rimlig och långsiktig uthållig effektiveringsnivå för ÅHS

Vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM 39/2021-2022

Kulturen

Vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM 40/2021-2022

Sysselsättning och arbete

Vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM 41/2021-2022

Idrottens återstart

Ltl John Holmbergs budgetmotion BM 42/2021-2022

Covidrelaterade åtgärdernas effect och utfall

Ltl John Holmbergs budgetmotion BM 43/2021-2022

 

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört ministrarna Roger Höglund, Annika Hambrudd, Annette Holmberg-Jansson och Fredrik Karlström, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, avdelningschefen Niklas Stenbäck och filmkommissionären Titte Törnroth från utbildnings- och kulturavdelningen, avdelningschefen Bengt Michelsson och byråchefen Ylva Lindström från social- och miljöavdelningen, avdelningschefen Linnea Johansson från näringsavdelningen, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen och ekonomichefen Ulrika Österlund från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), viceordföranden Lauri Helenius från Ålands lokalavdelning vid Finlands läkarförbund r.f., sångerskan Therese Karlsson, regissören Arn-Henrik Blomqvist samt t.f. verksamhetsledaren Annica Östermalm och ordföranden Edgar Vickström från Ålands Idrott r.f.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

Reservationer

 

Ltl Nina Fellman och viceordföranden John Holmberg har inlämnat tre (3) gemensamma reservationer till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2022,

-        att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 34-43,

-        att lagtinget beslutar att det första tillägget till budgeten för år 2022 ska tillämpas omedelbart i den lydelse det har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 9 februari 2021

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson