Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avskaffande av skogsvårdsavgiften

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att den lagstadgade skogsvårdsavgiften avskaffas. Förslaget föranleds av att avgiften har slopats i riket och att kostnaderna för uppbörden i landskapet därmed skulle bli oskäligt höga.

     Förslaget innebär att Ålands skogsvårdsförening inte längre kommer att ha rätt till skogsvårdsavgiften för att finansiera sin verksamhet, vilket i sin tur leder till att verksamheten inte behöver regleras i lag. Med hänvisning till föreningens betydelse för skogsvården i landskapet anser landskapsregeringen att det är viktigt att föreningen fortsätter sin verksamhet och föreslår därför att landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening ersätts med en ny lag. Enligt förslaget ska föreningen liksom tidigare vara en registrerad förening för skogsägare.

     För skogsvårdsföreningen innebär förslaget en avsevärd förändring av de ekonomiska förutsättningarna, vilket kommer att kräva nya strategier för att finansiera verksamheten. För skogsägarna innebär förslaget att skyldigheten att betala skogsvårdsavgift försvinner och att medlemskapet i skogsvårdsföreningen blir frivilligt. Den som är medlem i föreningen när den nya lagen träder i kraft fortsätter automatiskt som medlem.

     Enligt förslaget ska skyldigheten att betala skogsvårdsavgift, liksom föreningens rätt till avgiften, upphävas från och med 2016. Den sista skogsvårdsavgiften som uppbärs blir således den som uppbärs för 2015, vilket sker hösten 2016. Från och med 2017 kan föreningen uppbära medlemsavgift.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Skogsvårdsavgiften har avskaffats i riket vilket innebär att skatteförvaltningens datasystem för fastställande, uppbörd och redovisning samt andra verksamheter i samband med skogsvårdsavgifter från och med skatteåret 2014 upprätthållits enbart för avgifterna i landskapet. Utskottet konstaterar att det är ändamålsenligt att skogsvårdsavgiften avskaffas på Åland med beaktande av att kostnaderna för att underhålla datasystemen som hör till skogsvårdsavgifterna kommer att bli oproportionerligt stora i relation till vad som inflyter i form av skogsvårdsavgifter.

     Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om skogsbruk och tillvaratagande av skogsmarks produktionsförmåga enligt 18 § 15 och 18 punkten självstyrelselagen. Avsikten med en ny lag om Ålands skogsvårdsförening är att trygga förutsättningarna för en god skogsvård och ett hållbart skogsbruk i landskapet. Utskottet anser att detta är en viktig näringspolitisk åtgärd.

     Enligt självstyrelselagens 27 § 41 punkten har landskapet också lagstiftningsbehörighet i fråga om privaträttsliga angelägenheter om de direkt hänför sig till ett rättsområde som annars hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Bortsett från övergångsbestämmelserna, som hanterar avskaffandet av skogsvårdsavgiften, motsvaras den nya landskapslagens innehåll av bestämmelserna om föreningen i den nu gällande landskapslagen. För övrigt motsvarar den nya landskapslagens innehåll till övervägande del också lagstiftningen om skogsvårdsföreningar i riket.

     Landskapsregeringen anser att det är viktigt att upprätthålla skogsvårdsföreningens verksamhet för att trygga förutsättningarna för en god skogsvård, ett hållbart skogsbruk och speciellt de små skogsägarnas intressen i landskapet. Därför är det motiverat att lagstifta om skogsvårdsföreningen med intentionen att föreningen ska finnas kvar och fortsätta sin verksamhet. Utskottet delar denna uppfattning och tillstyrker därför en reglering särskilt i syfte att säkra tillräcklig tillgång till certifierat virke till industrin. Skogsvårdsföreningen upprätthåller idag en gruppcertifiering enligt skogscertifieringssystemet PEFC som samtliga medlemmar i föreningen har tillgång till.

Rådgivningen till skogsägarna hör till föreningens kärnverksamhet och den är av central betydelse för att öka aktiviteten i det åländska skogsbruket, främja självverksamheten och för att introducera nya skogsägare. Uppsökande verksamhet och rådgivning är speciellt viktig för att aktivera skogsägare i sitt skogsinnehav.

     Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen kontinuerligt följer samspelet mellan olika aktörer inom skogsnäringen. När det gäller olika former av ekonomiskt samhällsstöd för den verksamhet som föreningen avser driva är det viktigt att alla aktörer som driver liknande verksamhet behandlas lika.

 

Detaljmotivering

 

3 § Utskottet föreslår en stilistisk ändring av paragrafens text så att ordet landskapet byts mot ordet Åland.

 

6 § 2 mom. Utskottet föreslår att begränsningen av namnet ”skogsvårdsförening” utgår eftersom utskottet anser att en sådan begränsning inte är önskvärd.

 

7 § Utskottet har erfarit att tillsynen som avses i bestämmelsen främst avser tiden under vilken övergångsbestämmelserna enligt 9 § tillämpas.

 

8 § 2 mom. I lagförslaget finns en mening om lagens företräde framför föreningens stadgar. Utskottet föreslår att meningen utgår.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 mars 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, verksamhetsledaren Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening r.f., vd:n
Joakim Blom från Ålands skogsindustrier Ab, landshövding Peter Lindbäck, lagberedaren Diana Lönngren, styrelseordf. Jan Salmén från Ålands Skogsvårdsförening r.f. och byråchefen Mikael Sandvik från näringsavdelningen.

     Ledamoten Stephan Toivonen har fogat en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, Stephan Toivonen och ersättaren Roger Nordlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om Ålands skogsvårdsförening

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

     (1-2 §§ lika som i lagförslaget.)

 

3 §

Verksamhetsområde

     Föreningens verksamhetsområde omfattar hela (uteslutning) Åland.

 

     (4-5 §§ lika som i lagförslaget.)

 

6 §

Förhållande till föreningslagen

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     (2 mom. utesluts.)

 

7 §

Tillsyn

     (Lika som i lagförslaget.)

 

     8 §

Ikraftträdande

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening (den gamla lagen). Den förening som finns antecknad i föreningsregistret som Ålands skogsvårdsförening r.f. är den förening som avses i denna lag. (Uteslutning).

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

 

     9 §

Övergångsbestämmelser

(Lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016 gällande avskaffande av skogsvårdsavgiften

 

Ålands skogsvårdsförening r.f. kan fortsätta sin verksamhet och kan anhålla om bidrag för sin verksamhet oberoende av lagens existens. Jag föreslår ett förkastande av lagförslaget och önskar landskapsregeringen istället återkommer med ett lagförslag som enbart upphäver den gamla lagen.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att lagförslaget förkastas och att landskapsregeringen återkommer med ett nytt lagförslag som enbart upphäver den gamla lagen.

 

 

 

 

Mariehamn den 14 april 2016

 

 

Stephan Toivonen