Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2020-2021

·       Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande nr 2/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. De föreslagna möjligheterna till avvikelse från tidsfristerna i vårdgarantin är utformade på ett sådant sätt att krav ställs på att slopandet av tidsfristerna för icke-brådskande sjukvård inte får äventyra den enskildes hälsa.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av för-slaget till första tilläggsbudget för år 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen antas i oförändrad form, dock så att paragrafens nummer ändras till att vara 22 §.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget har beröringspunkter såväl med behörighetsfördelningen mellan Finland och Åland som med grundlagen. Vidare har utskottet övervägt om bestämmelsen för ikraftträdande, enligt vilken lagen skulle sättas i kraft som en så kallad budgetlag med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71), är ändamålsenlig.

     Med anledning av dessa frågeställningar har utskottet inbegärt ett utlåtande av självstyrelsepolitiska nämnden, vilket bilägges detta betänkande. Utskottet ansluter sig till nämndens betänkande.

    

 

 

Detaljmotivering

 

Utskottet föreslår att paragrafnumret ändras från 23 § till 22 §, emedan 23 § är upptagen av gällande text, medan 22 § är ledig då texten i den tidigare 22 § upphävdes genom landskapslagen 2014/29.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 mars 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson och juristen Joel Bremius vid social- och miljöavdelningen.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen
om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård en ny 22 § i stället för den 22 § som upphävdes genom landskapslagen 2014/29 som följer:

 

22 §

Vårdgaranti under exceptionella förhållanden

     Ålands hälso- och sjukvård kan i situationer som föranleds av en naturkatastrof, en kärnkraftsolycka, en storolycka eller någon annan därmed jämförbar händelse för att trygga befolkningens hälsa och välfärd avstå från iakttagandet av de i 20 § föreskrivna tidsfristerna vid ordnande av icke-brådskande sjukvård, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande sjukvård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids.

     Bedömning av vårdbehovet inom primärvården, den specialiserade sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin ska dock göras inom de tidsfrister som föreskrivs i 20 §.

     Landskapsregeringen bestämmer genom landskapsförordning om en sådan situation som avses i 1 mom. anses föreligga och under vilken tid Ålands hälso- och sjukvård kan avvika från de i 20 § angivna tidsfristerna.

     En avvikelse från de i 20 § angivna tidsfristerna får medges för högst en månad åt gången.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2021.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 19 mars 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson