Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

·       Republikens presidents framställning nr 3/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande nr 3/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Förenade Arabemiraten träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet som ingåtts i mars 2016 med Förenade Arabemiraten. Avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden bygger huvudsakligen på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat.

     Avtalet grundar sig på artikel 26 i det modellskatteavtal och på det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som OECD har utarbetat. I avtalet ingår inte artikeln om skatteutredningar som utförs utomlands (vanligen artikel 6) och artikeln om kostnader (vanligen artikel 9).

     Mellan Finland och Förenade Arabemiraten gäller det i Abu Dhabi den 12 mars 1996  mellan länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 90/1997) som har tillämpats för första gången för skatteår 1997. Artikel 25 (Utbyte av upplysningar) i avtalet motsvarar den gamla modellartikel 26 i OECD:s modellskatteavtal som nuförtiden inte längre anses motsvara den internationella standarden.

    

Avtalet och dess konsekvenser för Finland och Åland

 

Det nya avtalet är i linje med Finlands skattepolitik. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD inledde på 1990-talet ett projekt för att tygla skadlig skattekonkurrens. Det resulterade i ett utkast av modellavtal för utbyte av upplysningar i skatteärenden och en förteckning över cirka 50 områden som ansågs ha skadlig skattelagstiftning som berörde utlänska investeringar och baserade sig på hemlighållande. Många av OECD:s medlemsländer förhandlar med dessa områden för att ingå avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Förhandlingarna har koncentrerats på de 38 områden som har förbundit sig att förbättra genomskinlighet i deras lagstiftning och utbyte av upplysningar i skatteärenden. Syftet med avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden är att möjliggöra för skattemyndigheter mottagande av upplysningar om den skattskyldiges investeringar och inkomster på dessa områden. Artiklarna om utbyte av upplysningar i de gällande inkomstskatteavtalen har dessutom ändrats.

     Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet när det gäller till landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter. På grund av detta anses det att ett avtal om utbyte av upplysningar då det gäller ovan nämnda beskattningsområden hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt ovan nämnda lagpunkt.

     I avtalet ingår inte bestämmelser om hur beskattningsrätten mellan parterna fördelas, därför har avtalet ingen direkt inverkan på skatteintäkter.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till proposition om godkännande av avtal med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det avtal som den föreslagna lagen sätter i kraft är en del av ett långfristigt projekt inom OECD avsett att minska förekomsten av skadlig skattekonkurrens. Utskottet konstaterar vidare att uppkomsten av avtalet har skett som ett gemensamt nordiskt förhandlingsprojekt samordnat av Nordiska ministerrådet. De konkreta avtalen staterna emellan uppgörs dock i bilateral form. Möjligheten att utbyta information i avsikt att underlätta beskattningen underlättar i hög grad de ekonomiska förbindelserna länderna emellan varför utskottet ser det som betydelsefullt att dessa avtal kan ingås och utskottet anser därför att förslaget ska bifallas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2017 inbegärt Finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa och avdelningsjuristen Cecilia Magnusson. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander,

viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson