Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i fastighetsskattelagen, kommunalskattelagen samt landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.

     När det gäller fastighetsskattelagen införs en avvikelse från rikets fastighetsskattelag, som innebär att gränserna för fastighetsskattesatsen för små vindkraftverk kvarstår oförändrade. I riket höjs gränserna när det gäller vindkraftverk som ingår i en vindkraftspark.

     Genom ändringen av kommunalskattelagen höjs kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner. Förslaget innebär att skattesatserna anpassas så att de totala skattesatserna förblir oförändrade trots att fördelningen mellan staten och kommunerna ändras i riket. Genom förslaget sker också en temporär sänkning av kommunalskattesatsen för samfällda förmåner retroaktivt för skatteåret 2017.

     Som en följd av att skattesatsen för samfund ändras föreslås också att kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst justeras. Slutligen förtydligas också definitionen av de beskattningsuppgifter som utgör grund för kompensationen.

     Bortsett från den temporära sänkningen av kommunalskattesatsen för samfällda förmåner är de föreslagna ändringarna avsedda att tillämpas från och med skatteåret 2018.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att det första lagförslaget antas med de ändringar utskottet föreslår, att det andra lagförslaget antas oförändrat och att det tredje lagförslaget förkastas med hänvisning till de motiveringar som utskottet anför nedan.

 

Utskottets synpunkter

 

1.    Ändring av fastighetsskattelagen

I förslaget syftar landskapsregeringen till att eliminera den förändring i fastighetsskattelagstiftningen som görs i riket enligt vilken man i fortsättningen kommer att räkna samman fristående vindkraftverk till ett enda kraftverk i de fall som elen matas in i nätet från samma anslutningspunkt. Om effekten från de sammanräknade vindkraftverken överstiger 10 megavoltampere ska vindkraftverken beskattas enligt 14 § fastighetsskattelagens 1 mom., det vill säga med en skattesats som högst får uppgå till 3,10 procent. Lagförslagets syfte är att fastighetsskattesatsen för vindkraftverk i de åländska kommunerna ska vara samma som den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen. Med hänvisning till att lagförslagets avsikt är väldigt tydlig har själva lagtexten fått en oklar formulering då det föreslagna nya momentet i 2 § inte eliminerar de stipulationer som tillkommit i rikslagens 14 §. Utskottet föreslår därför att lagtexten i förslaget får en ny lydelse.

 

2.    Ändring av kommunalskattelagen

I förslaget föreslås att samfundsskatternas storlek justeras, vilket kan härledas till att fördelningen av skatt mellan staten och kommunerna i Finland justeras för att beakta vissa ändringar i annan rikslagstiftning som inte berör Ålands kommuner. Utskottet finner det dock rimligt att den totala samfundsskattesatsen behålls på samma nivå som i Finland, vilket också följer tidigare vedertagna principer, och har därför ingenting att anföra gentemot förslaget om en justerad nivå på den kommunala andelen av samfundsskatten.

 

3.    Ändring av landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Utskottet föreslår att lagförslaget ska förkastas eftersom landskapsregeringen inkommit med ett nytt lagförslag (LF 10/2017-2018) enligt vilket den berörda lagen föreslås upphävd.

 

Detaljmotivering

 

Lagförslag nummer 1 gällande ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet Åland.

2 § 3 mom. Utskottet föreslår att texten får en helt ny lydelse för att förtydliga avsikten med lagförslaget, nämligen att sammankopplade vindkraftverk också i fortsättningen ska betraktas som separata enheter under förutsättning att deras enskilda nominella effekt underskrider tio megavoltampere och således beskattas enligt den allmänna fastighetsskattesatsen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 december 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, skattedirektören Maria Sagulin, stadsdirektören Barbara Heinonen och finanschefen Peter Carlsson vid Mariehamns stad, samt direktören Magnus Sandberg vid Ålands kommunförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. tillämpas den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen på vindkraftverk vars nominella ef-fekt är högst 10 megavoltampere även om fler kraftverk har en gemensam anslutningspunkt till elnätet.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelse lika som i lagförslaget.)

__________________

 

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget oförändrat och

 

att lagtinget förkastar det tredje lagförslaget.

 

 

 

 

Mariehamn den 28 mars 2018

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson