Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändrade avgiftsgrunder i vården

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

·       Social- och miljöutskottets utlåtande LF 2/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att hela dygnsavgiften för sjukhusvistelse och vissa avgifter för den offentliga tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet. För att till viss del finansiera detta föreslås att högkostnadsskyddet för de som passerat eller under året fyller 75 år höjs från 125 euro till 250 euro om inte personen i fråga hör till dem som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen under 14 000 euro. För dessa är högkostnadstaket fortfarande 125 euro. Förslaget är ett steg mot att på sikt göra högkostnadsskydden mer åldersneutrala eftersom ekonomiskt svaga patientgrupper finns i alla ålderskategorier.

     Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till budget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet förenar sig med social- och miljöutskottets synpunkter och ställningstagande.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 november 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har den 22 november 2018 inbegärt ett utlåtande från social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och chefläkaren Olli-Pekka Lehtonen från Ålands hälso- och sjukvård.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Ändrade avgiftsgrunder i vården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 3

Landskapsregeringens förslag. 3

Utskottets förslag. 3

Utskottets synpunkter 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Finans- och näringsutskottet har den 22 november 2018 med stöd av 56 § i arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande över lagförslag nr 2/2018-2019 om ändrade avgifter i vården. 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslaget föreslår landskapsregeringen att hela dygnsavgiften för sjukhusvistelse och vissa avgifter för den offentliga tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet. För att till viss del finansiera detta föreslås att hög-kostnadsskyddet för de som passerat eller under året fyller 75 år höjs från 125 euro till 250 euro om inte personen i fråga hör till dem som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen under 14 000 euro. För dessa är högkostnadstaket fortfarande 125 euro. Förslaget är ett steg mot att på sikt göra högkostnadsskydden mer åldersneutrala eftersom ekonomiskt svaga patientgrupper finns i alla ålderskategorier.

     Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till budget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet stöder lagförslaget och anser att det är bra att högkostnadsskydden i större utsträckning riktas till ekonomiskt och socialt utsatta grupper.

     Utskottet har erfarit att de tandvårdsavgifter som föreslås ingå i högkostnadsskyddet för de prioriterade grupper som har tillgång till den offentliga tandvården inte per automatik räknas in i högkostnadsskyddet på grund av att Ålands hälso- och sjukvårds elektroniska avgiftssystem inte är kompatibelt med Ålands hälso- och sjukvårds avgiftssystem för tandvården. För att tandvårdsavgifterna ska kunna beaktas i högkostnadsskyddet kommer det att krävas att ett kvitto visas upp över den avgift som betalats till tandvården.  

     För de personer som omfattas av ett högkostnadsskydd som baserar sig på ålder räknas avgifterna samman per automatik, dvs. det krävs ingen särskild åtgärd eller ansökan för att omfattas av ett sådant högkostnadsskydd. Däremot krävs att en kopia av beskattningsintyget över senast fastställda beskattning lämnas till Ålands hälso- och sjukvård för att omfattas av det förmånligare inkomstbaserade högkostnadsskyddet. På motsvarande sätt ska personer som omfattas av ett förmånligare högkostnadsskydd på grund av sjukpension, invalidpension eller rehabiliteringsstöd på heltid lämna in ett intyg som visar att personen är sjukpensionär eller rehabiliteringsstödsmottagare på heltid.

     Utskottet har erfarit att målsättningen är att Ålands hälso- och sjukvårds IT-stödsystem senast år 2023 ska vara så utvecklade att högkostnadsskydden kan hanteras per automatik. Utskottet har även erfarit att lagstiftning om ett landsomfattande elektroniskt inkomstregister är under beredning och beräknas träda i kraft år 2020. Ålands hälso- och sjukvård planerar att ansluta sig till registret. En anslutning skulle inte enbart innebära att de som omfattas av inkomstbaserade högkostnadsskydd inte längre skulle behöva lämna in intyg över senast fastställda beskattningsbara inkomst utan även att mer aktuella inkomstuppgifter skulle kunna ligga till grund för beslutet om till vilket högkostnadsskydd en person har rätt till.

     Utskottet anser att det är positivt att högkostnadsskydden är differentierade till förmån för personer som är ekonomiskt eller socialt utsatta. Enligt utskottet är det dock viktigt att de personer som omfattas av de förmånligare högkostnadsskydden känner till och informeras om rättigheterna. Utskottet understryker vikten av att Ålands hälso- och sjukvård aktivt och kontinuerligt informerar om de förmånligare högkostnadsskydden på ett sådant sätt och via sådana kanaler som når de som berörs. 

 

Ärendets behandling

 

Finans- och näringsutskottet har den 22 november 2018 inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, vik. ekonomichefen Joachim Eriksson från Ålands hälso- och sjukvård och avdelningschefen Bengt Michelsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att finans- och näringsutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

Mariehamn den 10 december 2018

 

 

Ordförande

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand

 

Beskrivning: 5x5px