Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-03-15

FUR0119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 1999

 

I N N E H Å L L

Av utskottet år 1999 behandlade avtal 1

Av utskottet godkända avtal: 1

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom.. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

 

Av utskottet år 1999 behandlade avtal

 

Av utskottet godkända avtal:

 

Utskottet godkände den 12 januari 1999 ett nytt allmänt arbetstidsavtal för landskapets tjänstemän samt ett tjänstekollektivavtal om ändring av tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård. Avtalen har underställts utskottet för godkännande av de merkostnader som de medför.

     Enighet om avtalen uppnåddes vid förhandlingar den 4 december 1998 mellan Ålands landskapsstyrelse samt Akava-Åland r.f., FOA:s Ålands Samorganisation, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

     Avtalen gäller fr.o.m. den 1 januari 1999 t.o.m den 15 januari 2000. Avtalen fortsätter därefter att gälla ett år i sänder, om det inte av någondera parten sägs upp. I anslutning till arbetstidsavtalet har även överenskommits om vissa andra arbetstidsändringar, vilka föranleds av nämnda avtal. Arbetstidsavtalet ersätter tre tidigare, separata arbetstidsavtal (ämbetsverksarbetstid, s.k. lång arbetstid och gårdskarlars arbetstid).

     Arbetstidsavtalet innehåller bl.a. ändringar som innebär att löneklassgränsen för rätt till övertid m.m. ändras från A21 till A22 samt bestämmelser om höjning av  utryckningspenningen från 25 respektive 30 till 100 mk/utryckning. Dessa ändringar medför merkostnader jämfört med tidigare avtal.

     Med hänvisning till vad som framkom i ärendet och till vad som anförts ovan meddelade utskottet att det i stöd av 36a § lagtingsordningen för landskapet Åland och 4 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal på lagtingets vägnar godkänt avtalen till de delar lagtingets godkännande är erforderligt.

     Utskottet godkände vidare den 3 februari 1999 ett tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan landskapsstyrelsen och Akava-Åland r.f. om lönejusteringar som skall förrättas bland andra tjänstemän än läkare i enlighet med en reservering för kvinno- och låglöneförhöjning i ramavtalet av den 20 mars 1998.  Samtidigt godkände utskottet en överenskommelse mellan landskapsstyrelsen och FOA:s Ålands Samorganisation, FOA-Å r.f. samt Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. om en ändring av tjänstekollektivavtalet av den 24 juni 1998 om kvinno- och låglöneförhöjningar och förhöjningar inom ramen för en regleringsmån fr.o.m. den 1 januari respektive den 1 mars 1998 enligt nämnda ramavtal och som gäller andra tjänstemän än läkare.

     De två avtalen medförde att i ramavtalet av den 20 mars 1998 för ändamålet reserverade och tidigare godkända lönepotter (3 och 4 §§) överskreds. Det första avtalet medförde en överskridning med ca. 3.600 mark och det andra med ca. 9.000 mark räknat på årsnivå.

     Utskottet har med hänvisning till de omständigheter som framgår av de i ärendena tillgängliga handlingarna meddelat landskapsstyrelsen att det i stöd av 36a § lagtingsordningen för landskapet Åland och 4 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal på lagtingets vägnar godkänt avtalen till de delar lagtingets godkännande är erforderligt.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

I förhandlingar mellan landskapsstyrelsen och  FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. den 31 mars 1999 uppnåddes enighet om ändringar och tillägg till tjänstekollektivavtalet av den 4 december 1998 om arbetstider.

     Genom avtalet enades parterna om att korrigera vissa fel och brister som i efterhand har konstaterats i arbetstidsavtalet. Korrigeringarna medför inte några merutgifter i förhållande till tidigare gällande avtal. Avtalet godkändes för landskapets del av landskapsstyrelsen den 14 april 1999. Samtidigt konstaterades att Akava Åland r.f. inte undertecknat arbetstidsavtalet och att organisationen följaktligen inte är part i detta eller i det ovan nämnda avtalet om korrigeringar av arbetstidsavtalet. Konsekvensen är att de arbetstidsavtal för landskapets  tjänstemän som har tillämpats fram t.o.m. den 31 december 1998 fortfarande och tillsvidare skall tillämpas på tjänstemän som är medlemmar i Akava-Åland r.f.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Viveka Eriksson, vice ordföranden Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Mattsson och Sjöblom deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbets-kollektivavtal för år 1999 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson