Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2000

Utskott

Datum

Beteckning

Finansutskottet

2001-03-08

FUR0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2000

 

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a ' 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

 

Av utskottet år 2000 behandlade avtal

 

Avtal som utskottet godkänt

 

Utskottet godkände den 17 januari 2000 ett tjänstekollektivavtal om extra ersättningar till de landskapstjänstemän som arbetade eller var i beredskap under nyårsdygnet 1999-2000. Enighet om avtalet uppnåddes vid förhandlingar den 17 december 1999 mellan Ålands landskapsstyrelse samt Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. Enligt landskapsstyrelsen var den beräknade merutgiften om 147.683 mark av engångsnatur.

     Utskottet godkände vidare den 18 maj 2000 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för perioden 1.2.2000 – 31.1.2002. Enighet om avtalet uppnåddes den 28 april mellan landskapsstyrelsen och Akava-Åland r.f, FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. Ramavtalet innebar en procentuell kostnadsökning med 6,8 procent jämfört med det i den ordinarie budgeten budgeterade utrymmet som medgav löneförhöjningar med 2 procent. Förutom allmänna löneförhöjningar, ett s.k. Ålandstillägg och en regleringsmån om sammanlagt ca 17 - 17,3 miljoner mark tillkom indirekta lönekostnader (såsom socialskyddsavgifter och pensionspremier) motsvarande 29,6 procent. Utskottet som inte hade någonting att invända mot avtalet konstaterade med tillfredställelse att arbetet med utvecklandet av landskapets lönesättningssystem fortskrider.

     Den 3 oktober godkände utskottet ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän i anställning hos landskapsstyrelsen som är medlemmar i Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. Tjänstekollektivavtalet slöts den 20 juni 2000 mellan Ålands landskapsstyrelse och ÅTFC r.f. Enligt landskapsstyrelsen följer avtalet linjen i det tvååriga tjänstekollektivavtal som landskapsstyrelsen tidigare har ingått med Akava-Åland r.f. FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. Avtalet med ÅTFC r.f är tvåårigt och skall gälla under tiden 1.2.2000 - 31.1.2002. Förutom de allmänna lönetilläggen ingår vissa gropjusteringar i avtalet inom ramen för en regleringsmån.

     Utskottet har i samband med behandlingen av ovan nämnda avtal meddelat landskapsstyrelsen att utskottet i stöd av 36a ' lagtingsordningen för landskapet Åland och 4 ' 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal på lagtingets vägnar godkänt avtalen till de delar lagtingets godkännande är erforderligt.

 

Avtal som utskottet antecknat sig till kännedom

 

Den 14 september 2000 avtalades om justeringar av grundlöner m.m. för anställda inom Ålands hälso- och sjukvård i enlighet med en regleringsmån i ramavtalet av den 28 april 2000. Enligt avtalet skall justeringarna tillämpas från och med den 1 februari 2000. Landskapsstyrelsen godkände avtalet den 10 oktober 2000.

     Den 18 september uppnåddes enighet om justeringar av löne- och andra villkor för A- och C-löneklassavlönade landskapstjänstemän i enlighet med en regleringsmån i ramavtalet av den 28 april 2000. Justeringarna skall enligt avtalet tillämpas från och med den 1 februari 2000. Avtalet godkändes av landskapsstyrelsen den 10 oktober 2000.

     Den 8 november avtalades mellan landskapsstyrelsen och Akava Åland r.f, FOA-Å r.f och TCÅ r.f. om att vissa tjänster inom landskapsförvaltningen, på grund av tjänsteåliggandenas art, från den 1 december 2000 överförs från en i tjänstekollektivavtalet om arbetstider definierad veckoarbetstid till s.k. kansliarbetstid.

     Den 13 november uppnåddes enighet om korrigeringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet om justeringar av grundlöner m.m. för anställda inom Ålands Hälso- och sjukvård. Korrigeringen föranleddes av att det avtalsunderlag som förelåg vid avtalstillfället den 14 september var behäftat med vissa brister. Kostnaderna för avtalet ryms inom den ram som tidigare har godkänts för justeringar.

     Enligt landskapsstyrelsen medför inte de nämnda avtalen sådana merutgifter som kräver lagtingets särskilda godkännande. Utskottet har antecknat sig avtalen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Ritva Sarin Grufberg, vice ordföranden Holmberg samt ledamöterna  Jan-Erik Mattsson och Sjöblom samt ersättaren Strand deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antecknar sig finans-utskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbets-kollektivavtal för år 2000 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 8 mars 2001

 

 

 

Ordförande

Ritva Sarin Grufberg

 

 

 

Sekreterare

Marine Holm-Johansson