Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-02-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2002

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

 

Av utskottet år 2002 behandlade avtal

 

Avtal som utskottet godkänt

 

Utskottet godkändeden9 april2002 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän.

     Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 21 mars 2002 mellan Ålands landskapsstyrelse och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

     Utskottet konstaterade under beredningen att de höjningar av lönerna som parterna hade enats om skulle medföra att de anslag som reserverats för löneförhöjningar inte skulle räcka till. Landskapsstyrelsens målsättning var dock att de kostnader som löneförhöjningarna medförde skulle rymmas inom respektive verksamhets budgetram.

 

Avtal som utskottet antecknat sig till kännedom

 

Den 16 maj 2002avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. om innebörden i och tillämpningen av överenskommelsen i tjänstekollektivavtalet 21 mars 2002 enligt vilken läkares, tandläkares och veterinärers löner höjs fr.o.m. 1 juni 2002 på motsvarande sätt som i riket.

     Den 16 maj 2002avtalades om en korrigering i tjänstekollektivavtalet från den 21 mars 2002 med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. Överenskommelsen innebar att avtalet kompletterades med uppgifter som utelämnats på grund av ett misstag. Korrigeringen är att betrakta som teknisk och medförde inte nya kostnader.

     Den 24 maj 2002avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f och TCÅ r.f. om en regleringsmån för justeringar av läkares, tandläkares och veterinärers löner fr.o.m. 1 juni 2002. Enligt landskapsstyrelsen skulle kostnaderna för justeringen av lönerna rymmas inom den reserverade regleringsmånen, som utgjorde 1 procent av berörda tjänstemäns lönesumma.

     Den 18 oktober 2002 avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. om så kallade gropjusteringar av grundlöner för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård inom ramen för en i tjänstekollektivavtalet från den 21 mars 2002 reserverad lönepott. Uppgörelsen gäller inte läkare, tandläkare och veterinärer.

     Den 28 oktober 2002 avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. om justeringar för A- och C-löneklassavlönade tjänstemäns del av löneklasser, lönetillägg, tilläggsarvoden och lärares undervisningsskyldigheter inom ramen för en i tjänstekollektivavtalet från den 21 mars 2002 reserverad lönepott.

     Den 26 november avtalades med Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om anställningsvillkoren för landskapstjänstemän i tekniska yrken. Avtalet medförde allmänna löneförhöjningar från den 1 februari 2002 och en gropjustering från den 1 september 2002. Lönejusteringarna ligger i linje med tidigare för landskapets tjänstemän godkända förhöjningsmåner för detta år.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg, ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jörgen Strand deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2002 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 18 februari 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson