Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2003

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet har behandlat.

 

Av utskottet år 2003 behandlade avtal

 

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet godkändeden7 april2003 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 21 mars 2003 mellan Ålands landskapsstyrelse och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. Utskottet konstaterade under beredningen att de höjningar av lönerna som parterna hade enats om rymdes inom de budgeterade medlen för 2003.

     Utskottet godkände den 26 juni 2003 ett tjänstekollektivavtal som gällde tekniska tjänstemän. Enighet om avtalet uppnåddes den 6 maj 2003 mellan Ålands landskapsstyrelse och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. Avtalsvillkoren motsvarar de avtalsvillkor som ingicks den 21 mars för landskapets övriga tjänstemän. Merutgifterna rymdes inom de budgeterade medlen för 2003.

     Den 3 september 2003 godkände utskottet ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för undervisningspersonal vid Högskolan på Åland. Enighet om avtalet mellan Ålands landskapsstyrelse och Akava-Åland r.f., FOÅ r.f. och TCÅ r.f. uppnåddes den 11 juli 2003.

     Den 19 september 2003 godkände utskottet ett strejkavslutningsavtal mellan Ålands landskapsstyrelse och Tehy r.f. och Tehys fackavdelning på Åland r.f. Avtalet innebar en merutgift om  totalt 604.326 € på årsnivå jämfört med det avtal som slöts den 21 mars 2003.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 15 januari 2003avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ r.f. om justeringar av vissa ersättningar för tjänstemännens resekostnader.

     Den 21 november 2003 avtalades med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f., TCÅ r.f. och ÅTFC r.f. om justeringar av löneklasser, lönetillägg, undervisningstillägg, undervisningsskyldigheter m.m för A- och C-löneklassavlönade tjänstemän inom ramen för en regleringsmån och en jämställdhetspott som tidigare överenskommits om i tjänstekollektivavtalet från den 21 mars 2003.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Lasse Wiklöf deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2003 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson