Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2004

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet har behandlat.

     Utskottet meddelar härmed att landskapsregeringen under 2004 inte har ingått några nya tjänste- eller arbetskollektivavtal som på lagtingets vägnar skall godkännas av finansutskottet.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Åke Mattsson deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2004 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 14 januari 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson