Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2006

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet har behandlat.

     Utskottet meddelar härmed att landskapsregeringen under 2006 inte har ingått några nya tjänste- eller arbetskollektivavtal som på lagtingets vägnar skall godkännas av finansutskottet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 25 januari 2006 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om justeringar av lönevillkor för tjänstemän och arbetstagare vid Ålands polismyndighet. Avtalet gäller från den 1 mars 2006.

     Den 15 februari 2006 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om justeringar av grundlönerna för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Avtalet gäller retroaktivt från den 1 oktober 2005.

     Den 23 mars 2006 avtalades med Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. om ändring av löne- och andra anställningsvillkor för landskapets lantbruksavbytare. Avtalet gäller från den 1 juni 2006.

     Den 30 augusti 2006 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om justeringar av löne- och andra anställningsvillkor för tjänstemän, arbetstagare och tillfälliga tjänstemän vilka avlönas enligt löneklass A eller C. Avtalet gäller från den 1 oktober 2006.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2006 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 11 januari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson