Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2008

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat. 

 

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet godkände den 19 mars 2008 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 29 februari 2008 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf  Avtalet gäller till och med den 31 december 2009.

     Utskottet konstaterade under beredningen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultatet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 6 mars 2008 avtalades med anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 rf om ett kollektivavtalet som gäller till och med den 28 februari 2010.

     Den 8 maj 2008 avtalades med Finlands Sjömansunion rf om ett kollektivavtal som gäller fram till och med den 28 februari 2010.               Den 12 juni 2008 avtalades med Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf om ett kollektivavtal som gäller fram till och med den 30 april 2010.

     Den 26 augusti 2008 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf om justeringar av löne- och andra anställningsvillkor för A- och C-löneklassavlönade tjänstemän samt tjänstemän som avlönas med eurobelopp. Avtalet gäller från den 1 september 2008.

     Under år 2008 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf om tjänstekollektivavtal om veterinärer vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2008 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 26 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte