Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

Redogörelse 2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat. 

     Utskottet meddelar härmed att landskapsregeringen under 2009 inte har ingått några nya tjänste- eller arbetskollektivavtal som på lagtingets vägnar skall godkännas av finansutskottet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Avtal av den 3 februari 2009 med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf gällande ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.

     Avtal av den 23 mars 2009 med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf om en ändring av tjänstekollektivavtalet om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråren 2008 och 2009.

     Avtal av den 10 juni 2009 med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf angående nya tjänstekollektivavtal för undervisningssektorn.

     Avtal av den 10 juni 2009 med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf angående 5 § 1 p medel för arbetsvärdering vid ÅHS.

     Avtal av den 23 april 2009 med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf om ändring av tjänstekollektivavtalet om arbetstider.

     Avtal med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC rf avseende avtal om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning som träder ikraft den 1 januari 2010 och som ingåtts med stöd av 3 § 4 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal.

 

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och ersättaren Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 4 februari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte