Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2011-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat. 

 

Avtal som utskottet har godkänt

 

 

Utskottet godkände den 18 februari 2010 ett tjänstekollektivavtal om ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 3 februari 2010 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet godkände den 30 juni 2010 ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 23 juni 2010 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet godkände den 2 augusti 2010 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 1 juli 2010 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf. Avtalet gäller under perioden 1.1.2010 – 29.2.2012.

     Utskottet konstaterade under beredningen av avtalen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultaten.

                     

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 13 januari 2010 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf om möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråret 2010 till ledighet med lön.

     Den 4 februari 2010 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf angående 5 § 2 punkten i ramavtalet för perioden 1 oktober 2007 till 31 december 2009.

     Den 12 mars 2010 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf angående löne- och andra tjänstevillkor för C-löneklassavlönade tjänstemän.

     Den 17 juni 2010 avtalades med Finlands Sjömans-Union rf om ett kollektivavtal fram till den 29 februari 2012.

     De 16 augusti 2010 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf om att ändra 1 § 2 mom. tjänstekollektivavtalet om tjänstledighet på grund av föräldraskap och vård av barn.

     Den 30 september 2010 avtalades med anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 rf om ett kollektivavtal för tiden 1 mars 2010 till 29 februari 2012.

     Den 18 november 2010 avtalades med Finlands skeppsbefälsförbund rf och Finlands maskinbefälsförbund rf om ett kollektivavtal för tiden 1 november 2010 till 29 februari 2012.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 9 februari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte