Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2011

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2012-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011

 

Finans- och näringsutskottet skall i enlighet med 15 § 6 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat. Redogörelsen detta år avser även de avtal det tidigare finansutskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

 

Utskottet godkände den 24 mars 2011 ett tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för landskapets undervisningspersonal under perioden 1.8.2011 – 1.8.2013. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 21 februari 2011 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet godkände den 3 maj 2011 ett tjänstekollektivavtal om löneregleringar under år 2011 för landskapets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 15 april 2011 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet konstaterade under beredningen av avtalen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultaten.

                     

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 22 juni 2011 avtalades med Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf om justeringar fr.o.m. 1.5.2011 av löne- och andra anställningsvillkor för A-löneklassavlönade tjänstemän enligt 1 § punkt b tjänstekollektivavtalet av den 15 april 2011.

     Den 5 september 2011 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. angående anställningsvillkoren för personal vid Ålands gymnasium och som inte undervisar.

     Den 5 september 2011 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. angående ändring av 9 § 3 mom. i avtal om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning.

     Den 25 oktober 2011 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. om ändringar i och tillägg till anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal fr.o.m. 1.8.2011.

     Den 30 november 2011 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. angående ändringar i tjänstekollektivavtalet om semester.

     Den 20 december 2011 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. om ändring av tjänstekollektivavtal av den 21 februari 2011 om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Petri Carlsson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 31 januari 2012

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte