Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2012

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2013-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012

 

 

Finans- och näringsutskottet skall i enlighet med 15 § 6 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet godkände den 18 juni 2012 ett tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för landskapets tjänstemän under perioden 1.3.2012-31.3.2014. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 5 juni 2012 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet godkände, på motsvarande sätt som gäller för kollektivavtal som landskapsregeringen ingår, den 21 augusti 2012 ett kollektivavtal om anställningsvillkor för lagtingets tjänstemän under perioden 1.3.2012-31.3.2014, dock så att det bilagda avtalet om samarbete mellan arbetsgivare och personal vid lagtingets kansli ingås med stöd av 3 § 4 mom. landskapslagen om kollektivavtal (1978:22) och gäller tillsvidare. Lagtingets kanslikommission har den 17 augusti 2012 beslutat godkänna de ingångna avtalen samt föra dem till finans- och näringsutskottet för godkännande. Avtalsparter är lagtinget å ena sidan samt Akava-Åland rf och Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf å andra sidan.

     Utskottet konstaterade under beredningen av avtalen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultaten.

                     

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Protokoll (tjänstekollektivavtal) uppgjort den 24 januari 2012 vid ett förhandlingsmöte mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f., gällande ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.        

     Tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråret 2012 till ledighet med lön. Landskapsregeringen godkände avtalet den 29 mars 2012.                 

     Kollektivavtal med Finlands Sjömans-Union r.f. för tiden 1.2.2012 - 28.2.2014 – som ingåtts efter förlikning genom riksförlikningsmannen.

     Huvudavtal mellan Ålands lagting å ena sidan samt Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., å andra sidan ingånget den 24 maj 2012. Utskottet har antecknat sig avtalet till kännedom på motsvarande sätt som gäller för kollektivavtal som landskapsregeringen ingår.

     Kollektivavtal (14 juni 2012) för befälhavare och maskinchefer med Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. och Finlands Maskinbefälsförbund r.f. för tiden 1.3.2012 – 31.3.2014.

     Kollektivavtal (14 juni 2012) med Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. för tiden 1.3.2012 – 31.3.2014.

     Protokoll (tjänstekollektivavtal) fört den 12 september 2012 mellan Ålands landskapsregering å ena sidan och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f., å andra sidan gällande ändringar i lönebilagorna för hälsocentralläkare, tandläkare och sjukhusläkare samt i avtalet om veterinärer.

     Tilläggsprotokoll (20 september 2012) i kollektivavtalet för befälhavare och maskinchefer med Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. och Finlands maskinbefälsförbund r.f. för tiden 1.3.2012-31.3.2014.

     Kollektivavtalsprotokoll (2 november 2012) mellan Ålands landskapsregering och anställda vid Ålands landskapsregering JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2012-28.2.2014.         

     Ett tjänstekollektivavtal (14 november 2012) mellan Ålands landskapsregering å ena sidan och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f., å andra sidan om användningen av regleringsmån 1 % avsedd för landskapets undervisningspersonal vid Ålands Gymnasium.

     Tjänstekollektivavtal (11 december 2012) mellan Ålands landskapsregering å ena sidan och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f., å andra sidan om justeringar fr.o.m. 1.9.2012 av grundlönerna för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. 

     Tjänstekollektivavtal (12 december 2012) mellan Ålands landskapsregering å ena sidan och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f., å andra sidan om justeringar fr.o.m. 1.9.2012 av löne- och andra anställningsvillkor för A-löneklassavlönade tjänstemän, arbetstagare och veterinärer.

     Protokoll (tjänstekollektivavtal 13 december 2012) om översyn av avtal om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning och en justering av kurspenning.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Mats Perämaa och ersättaren Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 7 mars 2013

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte