Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2013

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013

 

Finans- och näringsutskottet skall i enlighet med 15 § 6 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

 

Utskottet godkände den 3 juni 2013 ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor för landskapets undervisningspersonal under perioden 1.8.2013-31.7.2015. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 23 maj 2013 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet konstaterade under beredningen av avtalet att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultaten.

                     

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Tjänstekollektivavtal 17.1.2013 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. gällande ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.

     Protokoll (tjänstekollektivavtal) fört den 23 januari 2013 vid det avslutande sammanträdet i förhandlingarna mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f., om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråret 2013 till ledighet med lön.

     Konsoliderat kollektivavtal av den 27 juni 2013 mellan Ålands landskapsregering och Finlands sjömansunion r.f. för tiden 1.2.2012-28.2.2014.

     Tjänstekollektivavtal av den 9 december 2013 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f., om användningen av en regleringsmån för landskapets undervisningspersonal vid Ålands Gymnasium.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte