Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014

 

Finans- och näringsutskottet skall i enlighet med 15 § 6 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

 

Utskottet godkände den 25 februari 2014 ett tjänstekollektivavtal om resekostnadsersättningar för år 2014. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 12 februari 2014 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf.

     Utskottet godkände den 18 juni 2014 ett tjänstekollektivavtal (ramavtal) gällande anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän 1.4.2014-31.1.2017. Nämnda tjänstekollektivavtal slöts den 12 juni 2014 mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. Utskottet informerades om att Tehys fackförening på Åland r.f. inte godkände förhandlingsresultatet.

     Den 21 oktober 2014 godkände utskottet ett ramavtal för lagtingets tjänstemän under tiden delperiod I 01.04.2014-31.01.2016 och delperiod II 01.02.2016 – 31.01.2017. Ovannämnda tjänstekollektivavtal har slutits mellan Ålands lagtings kanslikommission som arbetsgivare och Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

     Utskottet har den 15 december 2014 godkänt ett förlikningsbud genom vilket Tehys fackavdelning på Åland r.f. ansluter sig till tjänstekollektivavtal (ramavtal) om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän 1.4.2014-31.1.2017 med i förlikningsbudet angivna tillägg och samtycke av tidigare avtalsparter.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 4 mars 2014 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland rf, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf, Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ rf och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC rf om omvandling av semesterpenning.

 

Dessutom har utskottet antecknat sig följande avtal för kännedom:

- Förlikningsbud som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 13 mars 2014 gällande Ålands landskapsregering och Finlands Sjömans-Union FSU rf gällande perioden 1.3.2014-28.2.2017.

- Förlikningsbud som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 26 juni 2014 gällande Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund rf gällande perioden 1.4.2014-31.3.2017 för befälhavare på frigående färjor.

- Förlikningsbud som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 26 juni 2014 gällande Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund rf i fråga om m/s Michael Sars befälhavare gällande perioden 1.8.2012-31.10.2016.

- Kollektivavtal med Finlands Maskinbefälsförbund rf som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 26 juni 2014 gällande avtalsperioden 1.4.2014-31.3.2017 för maskinchefer på landskapets frigående färjor.

- Kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund rf som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 23 oktober 2014 gällande befälhavare på m/s Michael Sars.

- Kollektivavtalsprotokoll av den 13 november 2014 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 rf. gällande avtalsperioden 1.3.2014-31.1.2017.

- Kollektivavtal av den 11 december 2014 mellan Ålands landskapsregering och Finlands Maskinbefälsförbund rf för m/s Michael Sars gällande perioden 1.9.2014-31.8.2016.

- Kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund rf som landskapsregeringen givit sitt godkännande till den 18 december 2014 gällande perioden 1.4.2014-31.3.2017 för befälhavare på frigående färjor.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 15 januari 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte