Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 1/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-02-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2020

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. arbetsordningen för Ålands lagting (2015:87) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet har den 24 november 2020 godkänt ett nytt tjänstekollektivavtal för landskapets undervisningspersonal från den 27 oktober 2020. Avtalet har slutits mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare och Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. Avtalet är giltigt under perioden 1.8.2020 - 31.7.2022.

     Utskottet har den 24 november 2020 också godkänt ett tjänstekollektivavtal från den 22 oktober 2020 gällande anställningsvillkor för landskapets tjänstemän, samt en överenskommelse om den engångspott som ingick i avtalet för perioden 2018-2020. Avtalet har slutits mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland (FOA-Å) r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund (ÅTFC) r.f. Avtalet är giltigt under perioden 1.4.2020 – 28.2.2022.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

     Beslutet har fattats per capsulam.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2020 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn i februari 2021 per capsulam

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson