Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 1/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2021

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. arbetsordningen för Ålands lagting (2015:87) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet har den 10 februari 2021 godkänt ett tjänstekollektivavtalsprotokoll från den 13 januari 2021 gällande anställningsvillkor för lagtingets personal. Avtalet har slutits mellan Ålands lagting som arbetsgivare samt Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. Avtalet avser perioden 1.4.2020-28.2.2022.

      Utskottet har den 10 december 2021 behandlat kanslikommissionens beslut om lönejusteringar vid lagtingets kansli. Lönejusteringarna genomfördes som en följd av den arbetsvärdering som gjorts vid kansliet. Utskottet konstaterade att höjningarna finns beaktade i lagtingets budget varför kanslikommissionens beslut antecknades till kännedom.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2021 till kännedom.

 

 

Mariehamn 30 augusti 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson