Finans- och näringsutskottets redogörelse 2/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 2/2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2015:87) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet har den 5 juni 2018 godkänt två protokoll från den 16 maj 2018 gällande ett tjänstekollektivavtal om fördelning av de arbetsvärderingspotter om vilka man den 8 december 2014 överenskommit som en del av ramavtalet för perioden 1.2.2017 - 31.1.2018. Avtalet har slutits mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland (FOA-Å) r.f., Tehy:s fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers Centralförbund (ÅTFC) r.f. och är avsett att träda i kraft 1 juni 2018.

     Utskottet har den 6 november 2018 godkänt två protokoll från den 18 september respektive 4 oktober 2018 om ändringar i tjänstekollektivavtalen gällande anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal, landskapets tjänstemän och tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård. Avtalet för undervisningssektorn har slutits den 18 september 2018 mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland (FOA-Å) r.f., Tehy:s fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund (ÅTFC) r.f. Avtalet är avsett att träda i kraft 1 december 2018 och är giltigt till 31 juli 2021 om det inte sägs upp innan den 1 december 2019.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Under år 2018 har inget tjänstekollektivavtal antecknats till kännedom i utskottet.

 

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom,  vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson