Finans- och näringsutskottets utlåtande

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

UTLÅTANDE nr 3/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets utlåtande

Landskapsregeringens externpolitik

·       Landskapsregeringens meddelande nr 2/2019-2020

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

EU – en europeisk grön giv. 1

EU’s tullkodexen och skattegränshanteringen. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med hänvisning till 56 och 28 §§ arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om finans- och näringsutskottets utlåtande över vissa i begäran specificerade delar av meddelandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

I meddelandet redogör landskapsregeringen för sina prioriteringar i förhållande till Nordiska ministerrådet samt verksamheteten i ministerrådet under 2019, till dagordningen inom Europeiska unionen år 2020 samt till övriga samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en redogörelse för verksamheten beträffande EU-ärenden under år 2019.

     Det externpolitiska meddelandet utgör en diger sammanställning. För vinnande av tydlighet i fråga om vad landskapsregeringen vill uppnå med sitt engagemang och deltagande på olika nivåer vore det ändamålsenligt att ytterligare lyfta fram vilka politiska prioriteringar och målsättningar som ligger bakom engagemang på olika nivåer framom att redogöra för de respektive organens verksamheter.

     Utskottet har valt att fördjupa sig i två områden som är aktuella och av särskilt intresse nämligen innebörden för Åland av ”en europeisk grön giv” samt innebörden av den nya tullkodexen för handeln över skattegränsen.

 

EU och ”en europeisk grön giv

 

Strävan efter en grön omställning kommer som ett resultat av ”en europeisk grön giv” att prägla EU’s politik och prioriteringarna allt mer. Detta kommer att märkas inte minst i EU’s stödprogram. För att inte Åland ska gå miste om möjligheter till stöd och utveckling behöver regelverk vara anpassade så att de passar åländska småskaliga förhållanden samtidigt som åländska aktörer behöver vara i fas med och ha beredskap för de prioriteringar som görs på europeisk nivå. Utskottet har erfarit att landskapsregeringens bedömning är att utvecklingen inom EU går i linje med de prioriteringar som landskapsregeringen sedan flera år jobbat efter. Utskottet har även erfarit att samsynen mellan Åland och Finland är stor och att förutsättningarna för konstruktivt samarbete är goda.

     Generellt vad gäller EU och landskapsregeringens prioriteringar visavi EU anser utskottet att det i ljuset av vilka resurser som finns att tillgå är nödvändigt att prioritera och rikta insatser dit de gör störst nytta.

 

EU’s tullkodex och skattegränshanteringen

 

Ålands särställning i förhållande till övriga EU gör det särskilt viktigt att bevaka utveckling som hänför sig till tullagstiftningen. Unionens gällande tullagstiftning, Unionens tullkodex (EU) nr 952/2013 och med stöd av den antagna rättsakter började tillämpas den 1 maj 2016. Tullkodexen innebär i sig inga förändringar som märkbart påverkar förutsättningarna för import och export över den åländska skattegränsen. Den delegerade förordning som utfärdats med stöd av tullkodexen innehåller däremot bestämmelser som beroende på hur de förverkligas och tillämpas kan få mer eller mindre långtgående konsekvenser för handeln över gränsen.

     De elektroniska system som krävs för att regelverket ska tillämpas fullt ut, ska vara i bruk senast den 1 januari 2021. Ansvaret för att implementera kravet på elektroniskt system ligger på tullen. Än så länge är det inte känt hur tullen har för avsikt att lösa kravet på elektroniskt system.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen aktivt har bevakat och försökt påverka implementeringen utgående från att de administrativa processer som är förknippade med handel över skattegränsen ska vara så enkla som möjligt. Landskapsregeringen har fått gehör för behovet av en enkel nationell deklaration utan krav på varukoder. I övrigt finns det fortfarande oro ifråga om bland annat krav på uppgivande av varors värde innan mottagande och tidsfrister för lämnande av deklarationer. Situationen är särskilt alarmerande eftersom tidsfristen för implementering håller på att löpa ut utan att de företag som berörs har tillgång till den information som behövs för att de skall kunna planera sin hantering av nya regelverk och system.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen noggrant måste bevaka processen och följa upp vilka effekter implementeringen får för förutsättningarna för handel till- och från Åland. Vid behov behöver Åland kunna åskådliggöra för kommissionen på vilket sätt regelverket inte fungerar för åländska förhållanden.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med hänvisning till 56 och 28 §§ arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om finans- och näringsutskottets utlåtande över vissa i begäran specificerade delar av meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm och avdelningsjuristen Ida Hellgren från finansavdelningen samt näringsministern Fredrik Karlström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2020

 

 

 

Ordförande

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

Emma Dahlén