Finansmotion 10/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Beijar

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 45.25 Penningautomatmedel för social verksamhet

 

Av texten under kapitlet framgår att "anslaget är avsett att ge grundförutsättningar för en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet inom social- och hälsovårdssektorn och att frivilligverksamheten skall på ett ändamålsenligt sätt komplettera de samhälleliga insatserna med tillvaratagande av medborgarnas kunskaper, engagemang, initiativ och idealitet."

     I riket används PAF-medel för byggande av bostäder i t.ex. handikapporganisationernas regi. På Åland råder konstant bostadsbrist och särskilt drabbas personer med olika funktionshinder. Enligt landskapets handikappservicelag har personer med psykiska funktionshinder rätt till eget boende. De flesta kommuner försummar sin skyldighet gentemot denna grupp psykiskt funktionshindrade. Ett sätt att förbättra situationen för nämnda grupp är att göra det möjligt för frivilligorganisationer att bygga bostäder för personer med psykiska funktionshinder.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att kapitelmotiveringen till kapitel 45.25. penningautomatmedel för social verksamhet kompletteras med ett tredje stycke: "Anslaget skall innefatta stöd till organisationer för byggande av bostäder för personer med psykiska funktionshinder".

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Christian Beijar

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

Göte Winé

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell