Finansmotion 11/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen

 

Misstron bland allmänheten gentemot de företag och organisationer som handhar återvinning och återanvändning har ökat under senare år. Man ifrågasätter de ansträngningar med källsortering som görs i hemmen och i företagen, eftersom man tvivlar på att det sorterade avfallet återanvändas, som förespeglas allmänheten. För att stärka trovärdigheten och öka tilliten till de företag och organisationer som arbetar inom avfallshantering borde dessa för att få landskapsstöd EMAS-registreras. EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, som på svenska översatts till EU´s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.

     EMAS-registreringen innebär bland annat en kvalitetssäkring av avfallshanteringen. Detta är ytterst nödvändigt för att upprätthålla allmänhetens motivation för att källsortera.           

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås

 

att under moment 45.56.62 främjande av avfallshanteringen intas ett nytt andra stycke med följande lydelse: "Stöd enligt momentet förutsätter att mottagarna är EMAS-registrerade eller att mottagarna kan påvisa att man inlett arbete med en EMAS-registrering".

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar

 


Camilla Gunell

Göté Winé