Finansmotion 12/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 45.10.01, Verksamhetens utgifter

 

Under 2003 godkändes det alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2002–2005. Medel har hittills använts för en projektanställd som jobbar med en av landskapets otaliga utredningar. Målsättningen enligt det alkohol- och narkotikapolitiska programmet är

·         att minska totalkonsumtionen av alkohol

·         höja debutåldern

·         minska skadeverkningarna

·         ett narkotikafritt samhälle

     Ett av delmålen är:

·         Förändra attityden till alkohol och andra droger.

     Detta kräver att man satsar på förebyggande åtgärder och först och främst attityderna. Idag har vi minst 100 ungdomar som missbrukar narkotika. Varje ungdom som skall på behandlingshem i Sverige kostar 100 000 euro ungdom/år. Vi sparar inte pengar med att dra in på det förebyggande arbetet. Det är ett alltför kortsiktigt tänkt. Vi måste få fram konkreta åtgärder för att förändra attityderna. Och då inte mot droger utan för drogfrihet.

     Enligt dispositionsplanen för budgetens moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter disponeras 29.400 euro för inköp av tjänster. Enligt förvaltningens uppgifter är detta belopp tänkt att användas för att köpa tjänster för drogförebyggande insatser på gymnasialstadiet. Vi finner budgeteringen märklig och accepterar inte att de målsättningar som lagtinget slagit fast i det alkohol- och narkotikapolitiska programmet inte förverkligas på ett ändamålsenligt sätt. Pengarna skall användas för förebyggande verksamhet bland ungdomar i åldern 13-14 år annars är risken stor att åtgärderna  vidtas för sent vilket är landskapsstyrelsens förslag.

     Enligt vår åsikt bör beloppet sättas in för förebyggande arbete i enlighet med det alkohol och narkotikapolitiskt programmet 2002–2005 och disponeras på följande sätt.

 

Helåländsk utbildning av föräldrarna till barn i åk 3–9.

två utbildningstillfällen/år.           

3 000 euro

Informationsmaterial till föräldrar

 500 euro

Resurser till grundskolan för drogförebyggande projekt

5 000 euro

Medel för åtgärder för att förändra attityder

11 500 euro

Skapande av drogfria miljöer

9 400  euro

Totalt

29 400 euro

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget i budgetens motiveringar anger at det belopp om 29.400 € under momentt  45.10.01 verksamhetens utgifter och som avses för inköp av tjänster används enligt den fördelning som anvisas ovan och som är i överensstämmelse med det av lagtinget antagna alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell