Finansmotion 12/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

 

Utbildningen på gymnasialstadienivå på Åland står inför många utmaningar. Under den föregående mandatperioden fanns långtgående förslag på hur dessa utmaningar skulle mötas. Tyvärr föll projektet i sista stund och något nytt förslag har ännu inte presenterats av nu sittande landskapsregering.

 

 I omgångar har regeringen lovat återkomma till lagtinget med underlag till en bred diskussion kring frågan. När lagtinget i maj detta år behandlade landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget underströk ett enigt kulturutskott vikten av ”att landskapsregeringen fortlöpande håller lagtinget informerat om processens framskridande exempelvis genom meddelanden till lagtinget”. Detta omfattades också av finansutskottet och slutligen av lagtinget. Sedan dess har dock lagtinget ingenting hört! Skrivningarna i budgeten motsvarar i allt väsentligt det som presenterades i samband med tilläggsbudgeten och någon konkret plan för det fortsatta arbetet presenteras inte.

 

Utvecklingen i omkringliggande områden på detta område sker snabbt och om Åland inte skall hamna i bakvattnet på detta så viktiga område krävs att omedelbara åtgärder!

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 46.01.23. fogas en text enligt följande: ”Landskapsregeringen lämnar senast i januari ett meddelande till lagtinget i vilket regeringen presenterar ett konkret förslag till hur man ämnar utveckla utbildningen på gymnasialstadienivå.”

                     

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

 

Jörgen Strand