Finansmotion 12/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, m.fl.

2008-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen skriver i allmänna motiveringen under landskapet och kommunerna följande: "Landskapsregeringen är visserligen medveten om att betydande skillnader finns i kommunernas bärkraft, men anser samtidigt att enskilda kommuners ekonomiska problem vare sig kan eller ska lösas med generella åtgärder, utan de måste hanteras och prövas i varje enskilt fall. Därför bereder landskapsregeringen för närvarande också principer för hantering av det så kallade särskilda understödet till kommunerna".

 

Undertecknade anser att detta är helt fel sätt att lösa problemen för de kommuner som har ekonomiska problem. Genom att årligen föra över ännu mer pengar till kommuner som inte klarar sin ekonomi, så skjuter man bara problemen på framtiden. Sannolikt är problemen ännu större de påföljande åren. Problemen hänför sig istället till för dåligt skatteunderlag på grund av utflyttning, den demografiska utvecklingen och att kommunerna genom lagstiftning påförs allt flera kostsamma uppgifter. I enskilda fall kan orsakerna också bero på allt för vidlyftiga investeringar.

    

Att bara överföra mera pengar till de ekonomiskt svaga kommunerna får också konsekvenser på andra plan. Om inget görs så kommer allt mer pengar att omfördelas från de kommuner har tillräckligt skatteunderlag och sköter sin ekonomi. Detta innebär i förlängningen  att även dessa kommuner förlorar sin möjlighet till utveckling. På sikt innebär det att hela Åland stagnerar och förlorar sitt attraktionsvärde som boningsort.           

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att:

 

att de två sista meningarna (sid. 20) i den  allmänna motiveringen under  LANDSKAPET OCH KOMMUNERNA, Sammanfattning stryks och ersätts med följande: För att Åland även i fortsättningen skall vara en attraktiv bostadsort med bibehållen välfärdsservice och ett moderat skattetryck kommer landskapsregeringen under 2010 i samarbete med kommunförbundet att inleda ett arbete med en reformering av kommunstrukturerna.

 

 

Mariehamn den 16 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn