Finansmotion 13/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget  under moment 43.25.83. Bostadslån (R)

 

 

Den politik som idag förs gällande produktion av hyresbostäder håller på att kraftigt snedvrida marknaden, så till den milda grad att man riskerar att produktionen av nya hyresbostäder sker enbart i offentlig regi, vilket inte kan vara en positiv utveckling om man strävar till ökad tillgång på bostäder.

 

I liggande budgetförslag föreslår landskapsregeringen en fortsatt satsning på sk enhetslån som enbart skulle rikta sig till offentliga samfund och icke vinstgivande samfund. Detta är enligt vårt sett att se på saken helt förkastligt framförallt av två skäl. För det första är det mycket svårt att försvara att landskapet i dessa sammanhang skall agera bank på ett område som borde hitta sin finansiering via det normala finanssystemet d.v.s. bankerna. För det andra snedvrids marknaden kraftigt av att vissa aktörer på en i övrigt fri marknad får möjlighet att låna pengar till helt andra villkor än de som inte kan få tillgång till dessa lån.

 

Den föreslagna typen av lån borde enbart rikta sig till det som kallas ”social-housing” eller socialt boende, där stöden används för produktion av bostäder som riktar sig till vissa definierade grupper.

 

Landskapsregeringen bör under året, i samråd med de privata aktörerna på bostadsmarknaden, hitta nya vägar för att långsiktigt säkra hyresbostadsbyggandet. Fram till dess bör inga nya lån beviljas från landskapsregeringen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.25.83 sänks med 2 500 000 euro till 2 500 000 euro samt

 

att i detaljmotiveringen till momentet stryks tredje till femte styckena och ersätts med följande text: ”Landskapsregeringen söker under året, i samråd med de privata aktörerna på bostadsmarknaden, nya vägar för att långsiktigt säkra hyresbostadsbyggandet.”

                     

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

 

Jörgen Strand