Finansmotion 17/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för allmän förvaltning, verksamhetens utgifter (45.10.01) med 500.000 mark för förebyggande av narkotikaanvändning och vård av narkotikamissbrukare              

 

I det åländska samhället har missbruket av droger ökat på ett oroväckande sätt. På senare tid har vi kunnat konstatera att flera utredningar gjorts där främst ungdomar ertappats med narkotikahantering och användning i större eller mindre skala. Situationen oroar många och kraftiga åtgärder måste till för att om möjligt stoppa inflödet av narkotikapreparat till landskapet och nedbringa de skadliga verkningar som droganvändningen medför.

     Lösningen på problemen är inte enkel. Drogmissbruket består av en lång kedja av faktorer som måste lösas på ett samordnat sätt för att resultat skall uppnås.

     Problem man måste finna lösningar på är bl.a. följande. Begränsning av tillgängligheten, information och attitydpåverkan, samordning mellan aktuella myndigheter, utbildning av personal samt vård och rehabiliteringsverksamhet.

     Landskapet har i dag ansvaret för hälso- och sjukvården samt långtgående förvaltningsuppgifter inom socialvården. Landskapsstyrelsen tar upp frågan om drogproblemen på flera ställen i budgetframställningen men mera på ett fragmentariskt sätt. Ambitionen måste vara att på ett mera samlat sätt arbeta för en helhetslösning där ovan uppräknade problem utgör grunden.

     Landskapsstyrelsens roll är således att genom aktiva åtgärder skapa förutsättningar för att alla åtgärder som kan förbättra drogsituationen i landskapet vidtas och koordineras. Inte minst med tanke på att ett reellt behov av vård- och rehabiliteringsåtgärder redan finns och ändamålsenliga former att lösa dessa problem saknas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.10.01 höjs med 500.000 mark för att möjliggöra en samordning och utveckling av åtgärderna att minska narkotikaanvändningen samt för vård och rehabilitering av narkotikamissbrukare.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sune Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Viveka Eriksson

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Lotta Wickström-Johansson

Ronald Boman

 

 

Lasse Wiklöf

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Hasse Svensson

Anders Englund